دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

مطالعه آزمایشگاهی اثرات سطح بر روی افت و خیزهای سیگنال اکوستیکی

زینب مسجدی؛ سارا الهیاری بیک؛ محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیر هومن حمصی


بررسی تغییرات بلندمدت خط ساحلی جزیره کیش با استفاده از روش دورسنجی

مریم راه‌بانی؛ رحیمه شمسایی؛ زرافشان سالاری؛ دانیال قادری


ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج

مهریار علی محمدی؛ حسین کریم پور؛ حامد سامدلیری؛ مهدی محمد مهدیزاده