فرآیند پذیرش مقالات

مقاله ارسالی پس از بررسی اولیه توسط کارشناس نشریه، در صورت تکمیل مدارک، به سردبیر ارسال می شود. پس از بررسی توسط سردبیر، به اعضاء هیأت تحریریه مرتبط ارسال شده و پس از سه روز چنانچه اعضاء محترم نظری در خصوص عدم تأیید مقاله نداشته باشند، به دبیر تخصصی مرتبط ارسال می شود. دبیر تخصصی نیز پس از بررسی، مقاله را به حداقل سه داور ارسال می نماید. نظرات داوران به نویسنده اعلام شده و در صورت انجام کلیه اصلاحات مورد نظر داوران و تأیید حداقل دو داور مجدداً توسط دبیر تخصصی بررسی می شود. نظر دبیر تخصصی توسط سردبیر بررسی شده و به مقاله پذیرش علمی داده می شود. سپس مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و برای ادامه فرآیند انتشار، توسط ویراستار فنی و ادبی، ویرایش خواهد شد.

نکته اول: در هر مرحله نویسنده موظف است، اصلاحات مورد نظر را به درستی انجام دهد.

نکته دوم: این فرآیند، در خصوص مقالاتی است که توسط سردبیر، دبیر تخصصی و اعضاء هیأت تحریریه تایید می شوند. چنانچه مقاله ای در هر مرحله از بررسی مورد تأیید قرارنگیرد و یا نویسنده در انجام اصلاحات کوتاهی کند، از فرآیند ارزیابی خارج می شود.