ناشر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی و آموزش و تربیت کارشناسان و کادر ویژه مورد نیاز صنایع کشور در سال 1363 با تصویب شورای عالی فرهنگ و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس گردید. هم اکنون این دانشگاه دارای مجتمع های دانشگاهی و پردیس های  متعدد در نقاط مختلف کشور می باشد.

لینک به صفحه دانشگاه صنعتی مالک اشتر