بررسی تأثیر پارامترهای هندسی اسپادکن بر روی ظرفیت باربری و پدیده گسیختگی در بستر دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در تحقیق حاضر، اقدام به مطالعه عددی تاثیر پارامترهای هندسی اسپادکن سکوهای دریایی ظرفیت باربری و پدیده گسیختگی پانچ اسپادکن در خاک، با سیستم دو لایه‌ای ماسه بر روی رس، با روش کوپل لاگرانژی – اویلری شده است. این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ABAQUSE مدلسازی شده است و سناریوهای مورد بررسی بر اساس مطالعه سایر تحقیقات گذشته و با در نظر گرفتن کمبودهای این تحقیقات در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پارامترهای هندسی اسپادکن شامل تاثیر قطر اسپادکن، زاویه نوک اسپادکن و ضخامت بزرگترین سطح مقطع اسپادکن در نظر گرفته شده است. نتایج به‌دست آمده با نتایج سایر تحقیقات گذشته مقایسه گردید تا توانایی روش کوپل لاگرانژی- اویلری در تخمین ظرفیت باربری و پدیده گسیختگی پانچ اسپادکن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، پارامترهای هندسی مورد نظر شامل ، ضخامت لایه‌ی ماسه‌ای و قطر اسپادکن نسبت مستقیمی با مقاومت باربری پی اسپادکن دارند. به‌طوری‌که با افزایش هر کدام از این خصوصیات، مقاومت باربری نیز افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که پارامتر ضخامت بزرگترین سطح مقطع اسپادکن تأثیری در ظرفیت باربری و پدیده گسیختگی در خاک ندارد. همچنین نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاضر نشان می‌دهدکه مدل‌های تجربی2013 Lee et al و2014 Hu et al نتایج را کمتر از مدل‌ کوپل لاگرانژی – اویلری برآورد نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of geometrical parameters spudcan on the bearing capacity and rupture phenomenon in the two-layer system of sandy soil on clay

نویسندگان [English]

  • kamal alikhani
  • MORTEZA BAKHTIARI
  • etemadladin rabeegholami
khorramshahr university of marine science and technology
چکیده [English]

In the present research, numerical study of the effect of geometrical parameters of the spudcan on the bearing capacity and the rupture phenomenon of the spudcan punch in the soil, with a two-layer system of sand on clay, has been carried out using the Lagrangian-Eulerian couple method. In this research, ABAQUSE software was used for modeling the scenarios of the present research are based on the study of other past researches and considering the shortcomings of these researches. In this research, the geometrical parameters of the spud, including the influence of the spud's diameter, the angle of the spud's tip, and the thickness of the largest cross section of the spud are considered. The obtained results were compared with the results of other previous researches in order to evaluate the ability of the Lagrangian-Eulerian couple method in estimating the bearing capacity and the spudcan punch rupture phenomenon. The results of the research show that the desired geometric parameters, including the thickness of the sand layer, have a direct relationship with the load-bearing strength of the spudcan foundation. Also, the results show that different roughness parameters between clay and foundation and the thickness of the largest cross-sectional area of the spudcan have no effect on the bearing capacity and the rupture phenomenon in the soil. Also, the results obtained from the present research show that the experimental models of Lee et al 2013 and Hu et al 2014 have estimated the results less than the CEL model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical study
  • ABAQUSE software
  • spudcan
  • Geometric parameters
  • Lagrangian-Eulerian couple method