مطالعه زمستانه پایداری و همرفت پخش دوگانه در شرق تنگه هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 گروه فیزیک دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

3 گروه فیزیک دریا،دانشکده علوم اقیانوسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

آب دریا به دلیل تغییرات دما و شوری در ستون آب همواره با پدیده هایی مانند وارونگی دما و شوری و تغییر در لایه بندی و ناپایداری روبرو است. تنگه هرمز که محل تبادل آب خلیج فارس و خلیج عمان است به دلیل برهمکنش توده های آب ذاتا قابلیت همرفت پخش دوگانه و تغییر در لایه بندی آب را دارد. منطقه ی مورد مطالعه در این پژوهش شرق تنگه ی هرمز و غرب خلیج عمان است. داده های مورد استفاده، داده های دما و شوری حاصل از گشت ROPME2006 در 21 ایستگاه است، که ابتدا در محیط نرم افزاری اکسل فیلتر شدند. داده‌ها به 7 ایستگاه مساوی در سه بخش به صورت بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم شدند. سپس با کمک بسته نرم افزار ODV نمودارهای مربوطه ترسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بیشینه ی بسامد شناوری با حرکت از شمال به جنوب تنگه روند افزایشی و کمینه ی آن روند کاهشی را طی کرده، به عبارتی پایدارترین و ناپایدارترین لایه ها در مقطع جنوبی مشاهده می شوند. در آبهای شمالی تا عمق 53 متر و در آبهای میانی و جنوبی تا آخرین عمق اندازه گیری شده ناپایداری دیده می شود. در آبهای شمالی و میانی تا آخرین عمق اندازه گیری شده رژیم انگشتی و در آب های جنوبی تا عمق 120 متر رژیم انگشتی و در زیر آن تا آخرین عمق اندازه گیری شده رژیم پخشی سهم بیشتری در ایجاد همرفت پخش دوگانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Winter study of the stability and Double diffusion convection in the east of the Strait of Hormuz

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mohammad Pour 1
  • Samad Hamzei 2
  • Maryam Soyufjahromi 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Department of Nonliving Sciences of Atmosphere and Ocean, University of Hormozgan,
2 Department of Physical Oceanography , National Research Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Changes in temperature and salinity in the water column, sea water always faces phenomena such as inversion of temperature and salinity and changes in layering and instability. Strait of Hormuz, which is the place of water exchange between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, due to the interaction of water masses, has the ability of double diffusion convection and change in water stratification. The area studied in this research is east of the Strait of Hormuz and west of the Gulf of Oman. The data used are the temperature and salinity data obtained from the ROPME2006 cruise in 21 stations, which were first filtered in the Excel software. The data were divided into 7 equal stations in three sections: northern, middle and southern sections. Then graphs were drawn and analyzed with the ODV software package,.

The maximum frequency of buoyancy increases while moving from northern to southern waters, and its minimum decreases. In other words, it can be said that the most stable and unstable layers are observed in the southern section. Static instability can be seen in northern waters up to a depth of 53 meters and in the middle and southern waters up to the last measured depth. In the northern and middle waters up to the last measured depth of the finger regime and in the southern waters up to a depth of 120 meters and below it to the last measured depth, the diffusion regime has a greater contribution in creating double diffusion convection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability
  • double diffusion convection
  • diffusion regime
  • salt finger regime
  • Strait of Hormuz
  • buoyancy frequency
  • Turner'؛ s angle