بررسی تغییرات بلندمدت خط ساحلی جزیره کیش با استفاده از روش دورسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

مناطق ساحلی نواحی حساس و ازنظر اقتصادی-اجتماعی بااهمیت هستند که باتوجه به شرایط محیطی دریا و یا توسعه‌ای مستعد تغییرات هستند. آگاهی از روند تغییرات می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت فعالیت‌های توسعه‌ای داشته باشد. جزیره کیش واقع در شمال خلیج‌فارس، یکی از مقاصد مهم گردشگری و اقتصادی است و به‌عنوان سکونتگاهی جذاب مورد توجه است. آگاهی از وضعیت تغییرات خط ساحلی این جزیره از ملزومات مباحث مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی خواهد بود. در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 5، 7 و 8 مقدار و نرخ تغییرات خط‌ساحلی جزیره کیش در بازه سال‌های 1988 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از شاخص NDWI بهترین وجه تمایز دو محیط آب و خشکی برآورد شده و با استفاده از طبقه‎بندی نظارت نشده K-means دو محیط از یکدیگر تفکیک شده است. خطوط استخراج شده با استفاده از ابزار DSAS در محیط GIS مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از شاخص‌های SCE وNSM مقدار تغییرات و با استفاده از شاخص‌های EPR وLRR نرخ تغییرات برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات بلندمدت خط‌ساحلی (در طی 32 سال) عمدتاً به شکل خطی و منظم بوده است. بخش عمده‌ای از ساحل جزیره کیش تغییرات کم (حدود 0/2 تا 0/2- متردرسال) داشته است و به ترتیب به میزان 17 و 19 درصد از ساحل جزیره فرم تغییرات فرسایش و انباشت رسوب بوده است و همچنین تنها 180 متر از ساحل که مربوط به منطقه ساحل ماشه است با نرخ بالای فرسایش به میزان بیش از 2/0 متردرسال همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the long-term Shoreline transformation of Kish Island using the RS technique

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahbani 1
  • Rahimeh Shamsaie 2
  • zarafshan salari 2
  • Danial Ghaderi 3
1 Associate Professor, Department of Atmospheric and Oceanographic Science, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas
2 M.Sc. Student, Department of Atmospheric and Oceanographic Science, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas
3 Ph.D. Student, Department of Atmospheric and Oceanographic Science, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Coastal areas are sensitive and socio-economically important areas. they are susceptible to changes due to the hydrodynamic and environmental conditions of the area. Knowing about the processes in progress helps us to manage and develop a sustainable coastal zone. Kish Island, located in the north of the Persian Gulf, is one of the important touristic and economic destinations. Knowing about the changes in the shoreline of this island is one of the essentials of ICZM.  Using Landsat 5, 7, and 8 satellite images, we estimated the amount and the rate of shoreline transformation of Kish Island between 1988 and 2020. Using the NDWI band ratio, the water and the land features has been distinguished, and using K-means classification, the two features have been separated from each other. The extracted lines have been analyzed using the DSAS statistical tool. Using SCE and NSM indexes, the amount of changes and using EPR and LRR indexes, the rate of changes has been estimated. The results show that the long-term transformation of the shoreline (during 32 years) was mostly linear and regular. Most of the shore of Kish Island has had negligible changes (about 0.2 to -0.2 m/year). 17% and 19% of the coast of the island experienced moderate transformation of the type either erosion or accretion. Only 180 m of the shore, called Masheh beach area, has been associated with a high erosion rate of more than 0.2 m/year.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kish Island
  • Shoreline Transformation
  • DSAS
  • NDWI
  • K-means