فهرست داوران سال 1399

اسامی داوران سال  1399 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی/
مدرک تحصیلی
 سازمان لینک
1 احمدنژاد محمد استادیار  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی  
2 اسماعیلی مهدی استادیار  گروه اقیانوس شناسی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
3 اکبری نسب محمد دانشیار  دانشگاه بابلسر https://publons.com/researcher/3604528/mohammad-akbarinasabhttps://www.linkedin.com/in/mohammad-akbarinasab-935a87a3/
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Akbarinasab
4 الله یاری بیک سارا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات  
5 الهیاری امیر دکتری    
6 باوی امید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا / دانشگاه صنعتی شیراز  https://publons.com/researcher/1686812/omid-bavi/
7 بختیاری مرتضی استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  
8 بینش علیرضا استادیار  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
9 تاج فیروز بهمن دکتری شرکت مهندسین مشاور دریا ترسیم  
10 ترابی آزاد مسعود استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  https://publons.com/researcher/3146038/masoud-torabi-azad/
11 چگینی وحید استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  
12 خلیل آبادی محمدرضا استادیار  دانشگاه صنعتی مالک اشتر https://publons.com/researcher/5019934/mohammad-reza-khalilabadi/
13 خوشروان همایون دکتری مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر  
14 ذوالجودی مجتبی استاد معاون پژوهشی و فناوری مرکز ملی اقیانوس شناسی و علوم دریایی  https://publons.com/researcher/4235486/mojtaba-zoljoodi/
15 راه بانی مریم دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان  
16 رستم نژادی علی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
17 رستمی مهدی دکتری دانشگاه امام حسین(ع)  
18 رضایی قاسم دانشیار دانشگاه یاسوج  
19 رضایی معصومه مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
20 زارع احتشامی محمد دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
21 سیادت موسوی مصطفی استادیار گروه آب،  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت  
22 شریف مهدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز-گروه مهندسی پلیمر  
23 شفیعی راحله دکتری پژوهشکده معلم فارس  
24 عبداللهی فر علی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
25 عرب علی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
26 عظام مجتبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران  
27 غریب رضا محمدرضا استادیار گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور https://publons.com/researcher/3875582/mohammadreza-  gharibreza
28 فروزانی حسن استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
29 قاضی میر سعید مژگان استادیار موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران  
30 کازرانی وحدانی محمد رضا دانشیار  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  https://publons.com/researcher/2702488/mohammad-reza-kazerani-vahdani/
31 کاوش تهرانی مسعود استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر https://publons.com/researcher/2984953/masoud-kavosh- tehrani
32 کرمی عباس استادیار گروه جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز  https://publons.com/researcher/3401735/abbas-karami/
33 کمالی رضا استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/4846224/reza-kamali/publications/
34 لاری کامران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
35 محمد عسگری حسین استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  
36 مرادی محمود استاد دانشگاه شیراز  
37 مردانی رضا دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
38 معین الدینی مظاهر استادیار دانشگاه تهران  https://publons.com/researcher/4584007/mazaher-moeinaddini
39 منصوری داریوش استادیار  دانشگاه تربیت مدرس/نور  https://publons.com/researcher/4426454/dariush-mansoury/
40 مهرفر حسام الدین استادیار دانشگاه آیت ا... بروجردی  
41 میراعلم مهدی استادیار  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
42 نهاوندیان سمیه استادیار گروه فیزیک دریا/ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی/ دانشگاه تربیت مدرس/ نور  
43 نورانیان اصفهانی مجید دکتری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  
44 وفایی نژاد علیرضا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  https://publons.com/researcher/1683194/alireza-vafaeinejad/