فهرست داوران سال 1401

 

 

اسامی داوران سال  1401

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی/
مدرک تحصیلی

 سازمان

لینک شبکه های اجتماعی

1

آزرم سا سید علی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

2

اسرار

عبدالرضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

3

اسماعیلی

مهدی

استادیار

گروه اقیانوس شناسی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

4

اکبری نسب

محمد

استادیار

دانشگاه بابلسر

https://publons.com/researcher/3604528/mohammad-akbarinasab
https://www.linkedin.com/in/mohammad-akbarinasab-935a87a3/
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Akbarinasab

5

الله یاری بیک

سارا

استادیار

دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات تهران

 

6 آسیایی صحنه سید شکیب استادیار دانشگاه هرمزگان  
7 بهلوری وحید استادیار دانشگاه تهران  
8 بینش علیرضا دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
9 حسینی فرزاد محمود دانشیار دانشگاه شیراز  
10

خلیل آبادی

محمدرضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

https://publons.com/researcher/5019934/mohammad-reza-khalilabadi/

11 رضی موسوی سید حسین استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
12

راه بانی

مریم

دانشیار

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

https://publons.com/researcher/2987009/maryam-rahbani/

13 رفعتی مریم      
14

رئیس السادات

محمد رضا

استادیار

دانشگاه نی ریز

 

15

زارعی

 

دانشیار

دانشگاه شیراز

 

16

زیبایی نژاد

حسن

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

17

سیادت موسوی

مصطفی

استادیار

گروه آب،  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

 

18 سیه سرانی امیر استادیار دانشگاه علم و صنعت

 

19

شیعه علی

مریم

دکتری

دانشگاه فرهنگیان مشهد

 

20

شهرکی

مجتبی

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

21

صدری نسب

مسعود

دانشیار

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1812310/masoud-sadrinasab/

22 عزیزی زهرا استادیار دانشگاه علم و  صنعت  
23

علی آبادی

روح الله

استادیار

دانشگاه فسا

 

24

عظام

مجتبی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 

25

فرجامی

حسین

استادیار

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

https://publons.com/researcher/1300992/hossein-farjami/publications/

26 قاسمی نژاد   استاد دانشگاه شیراز

 

27 قدردان مجید استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  
28 کیانی محمد جواد دانشیار دانشگاه آزاد یاسوج

 

29 کتابداری محمد جواد استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

30

کازرانی وحدانی

محمد رضا

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

https://publons.com/researcher/2702488/mohammad-reza-kazerani-vahdani/

31 لاری کامران دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  
32

ماه پیکر

امید

دکتری

گروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

33 محسنی آراسته افشین استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال  
34

مرادی

محمود

استاد

دانشگاه شیراز

 

35

محمد مهیزاده

مهدی

استادیار

دانشگاه هرمزگان  
36

مردانی

رضا

دانشیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

37 مرادی محمود استاد دانشگاه شیراز  
38 ملک خاچاطوریان آدرینه استادیار دانشگاه صنعتی شریف

 

39

منصوری

داریوش

استادیار

 دانشگاه تربیت مدرس/نور

https://publons.com/researcher/4426454/dariush-mansoury/

40

ولی پور

آزاده

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی جویبار

 

41

یزدانی

علی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر