مدل‌سازی ساختار میدان‌های دما و شوری آب دریای خزر با استفاده از مدل POM

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 1-13

داریوش منصوری؛ مسعود صدری نسب؛ محمد اکبری نسب


بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-13

کامران لاری؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ مصطفی ممقانی


پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی


شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-17

ارم قاضی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ اسماعیل حسن زاده


مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-13

ندا آصف جاه؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


ارزیابی میزان تغییر سرعت صوت نسبت به زاویة تابش به علت تغییر جریان در دریای عمان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-12

مریم محمدی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ افشین محسنی آراسته


الگوی امواج ناشی از باد در دریای خزر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-11

حسین فرجامی؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


تدقیق شبیه‌سازی موج آب کم‌عمق بوشهر از طریق تولید باد محلی با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-19

فرشته کمیجانی؛ مسعود منتظری نمین؛ مهدی کبریایی؛ محمد حسین نعمتی؛ حمید خلیلی


تخمینی از جریان های سطحی تنگه هرمز با استفاده از مدل GMDH

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-16

همایون احمدوند؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسماعیلی پایین افراکوتی؛ محمد علی نجارپور


برآورد نیروی‌ موج وارد بر دیوارهای دریایی متخلخل پلکانی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-10

مهدی اسماعیلی؛ سعید فرهادی پور


ارزیابی مدل‌های مختلف در تخمین طیف امواج بندر امیرآباد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-19

یاسر دهقان؛ وحید چگینی؛ محمد علی نجارپور؛ محمود اخیانی


محاسبه جریان ژئوستروفیک در اقیانوس اطلس شمالی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 11-19

مهری فلاحی؛ مسعود صدری نسب


شبیه سازی عددی گردش و پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی در خلیج فارس و دریای عمان

دوره 8، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 11-22

مینا عاشوری؛ سارا اله یاری بیک؛ مجید قدسی؛ امیرحسین جاوید


مقایسه کیفی داده های امواج ناشی ازباد درسواحل جزیره فارور

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 13-23

حسین پورشیخی؛ محمد علی نجارپور؛ امیر اشتری لرکی


مطالعۀ تغییرات فصلی جریان‌های سطحی اقیانوس هند شمالی با استفاده از داده‌های باد و ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 13-23

مینا محمدی پسند؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ حسام مهرفر


محاسبه نرخ انتقال رسوبات هم‌اندازه کرانه‌راستا در مناطق ساحلی با استفاده از نظریه نیمه‌خودسانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-24

زهرا غلامی؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امیرحسین جاوید


مطالعه‌ی پارامترهای فیزیکی آب در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 15-24

جعفر عزیزپور؛ سیدمصطفی سیادت موسوی؛ وحید چگینی


بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 15-26

سید حسین حسن تبار بزرودی؛ محمد رضا خلیل آبادی


نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر