بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی MIKE21

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در مناطقی همچون تنگۀ هرمز بررسی پارامتر جریان حجمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چراکه در این مناطق جریانات زیرسطحی می‌تواند باعث تغییر مقدار جریان حجمی‌ای شود که در حمل و نقل دریایی به‌خصوص در دریانوردی‌های زیر سطحی باعث بروز مشکلات می‌شود. در این مقاله مشخصۀ جریان و پارامترهای جریان حجمی عبوری   (m^3/(s⁄m)) در محدودۀ تنگۀ هرمز با استفاده از مدول HD بررسی شده است. بدین منظور مشخصۀ جریان در منطقۀ تحقیق با مدل عددی MIKE21 شبیه‌سازی شده و پس از صحت‌سنجی به بررسی مقادیر مؤلفه‌های جریان حجمی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که بازۀتغییرات مؤلفۀ جریان حجمی عبوری در راستای تنگۀ هرمز به سمت خلیج فارس (مؤلفۀ P) در محدودۀ بین  1/4- تا m^3/(s⁄m)  0/6  و در عرض تنگۀ هرمز (مؤلفۀ Q) در محدودۀ بین 0/6- تا m^3/(s⁄m)  0/5 است. به‌طور کلی نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به دلیل وابستگی مؤلفه‌های جریان حجمی به سرعت سطحی، مقدار حجمۀ آب در زیر سطح به دلیل گردش‌های ترموهالاینی و افزایش سرعت زیر سطحی در هنگام خروج از تنگه و همچنین اختلاف عمق افزایش می‌یابد. طراحی این الگو (جریان حجمی عبوری) در ناوبری و رسم نقشه‌های مسیر دریانوردی و نیز رسم مسیر حرکت زیردریایی جهت حرکت آسان در زیر آب بسیار پراهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Water Flux Parameter within the Strait of Hormuz Using MIKE21 Numerical Model

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hassantabar bozrodi 1
  • Mohammad Reza khalilabadi 2
1 PhD Student in Physical Oceanography, Hormozgan university, Bandar Abbas
2 Malek-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In areas such as the Strait of Hormuz analyzing the water flux is of great importance since in these areas subsurface currents can cause flux movement which in turn can cause lots of problems in marine transportation especially in submarine navy. In this study water current characteristic and flux parameters ( (are analyzed in the area of the Strait of Hormuz using HD module. For this purpose, current characteristic within the area was simulated using Mike21 numerical model. The results show that water flux component along the Strait of Hormuz (P component) changes within the range of -1.4 to 0.6 m^3/(s⁄m) and the water flux component along the width of the strait of Hormuz (Q component) changes within the range of -0.6 to 0.5 m^3/(s⁄m). In general, the results of this study show that since the P component is related to surface velocity, this component will decrease and the subsurface flux will increase if the surface velocity decreases. Designing such patterns (pattern of water flux) is crucial in navy, drawing naval maps, and drawing submarine subsurface maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • current simulation
  • MIKE21 model
  • Volume flux
  • the Strait of Hormuz
[1]   کاظمی محمد عامر، حکیم‌زاده حبیب، ناهید شهرزاد. بررسی عددی جریان‌های ناشی از موج در بندر امیرآباد. ارائه شده در: پنجمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران؛ 1389 اردیبهشت 14-16 ؛ مشهد، ایران.
[2]   حسن‌تبار سیدحسین. مقایسۀ مدل‌های عددی MIKE21 و SWAN در تحلیل امواج ناشی از باد در خزر جنوبی]پایان‌نامه[. بندرعباس: دانشگاه هرمزگان؛ 1393.
[3]   ذبیحی قمی علی. ارزیابی تأثیرات هیدرودینامیکی و مورفولوژیکی احداث بندر کنارک به روی نواحی ساحلی ]پایان‌نامه[. بندرعباس: دانشگاه هرمزگان؛ 1390.
[4]   توفیقی محمد علی، زین الدینی مصطفی، گلشنی علی اصغر. شبیه‌سازی دوبعدی هیدرودینامیک دریاچۀ ارومیه برای تعیین الگوی‌جریان. مهندسی دریا. 1385؛ (3)4: 37 – 47.
[5]   شربتی سعید. شبیه‌سازی دوبعدی الگوی‌جریان در خلیج گرگان با استفاده از نرم‌افزار مایک21. مجلۀ پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 1390؛ 4:241–246.
[6]     Thoppil PG, Hogan PJ. A modeling study of circulation and eddies in the Persian Gulf. Journal of Physical Oceanography. 2010; 40(9): 22-34.
[7]     Pous SP, Carton X, Lazure P. Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman—Results from the GOGP99 Experiment: 2. Gulf of Oman. Journal of Geophysical Research Oceans. 2004;1:109.
[8]     Dyke P. Modelling Coastal and Marine Processes. World Scientific Publishing Co Inc; 2016. p.381-82.
[9]     Meirion TJ, Former C. GEBCO. 2014 [cited 2014]. Available from: http://www.gebco.net/.
[10] چگینی وحید، گلشنی علی اصغر، تائبی سهیلا، چگینی فاطمه. امواج ناشی از باد و پیش‌بینی آنها در خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر. تهران: آموزش و سنجش مؤسسۀ ملی اقیانوس‌شناسی؛ 1391.ص.272 - 273.
[11]  Available from: http: //tide4fish.com/. [cited 2014].
[12] پاخیره‌زن محمد. مدل‌سازی عددی جریان‌های شمال غربی دریای عمان و تأثیر آن برطبقه‌‌بندی سواحل شرق هرمزگان به روش شپارد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای] پایان‌نامه[. بندرعباس: دانشگاه هرمزگان؛ 1392.
[13] Pous S, Lazure P, Carton X. A model of the general circulation in the Persian Gulf and in the Strait of Hormuz: Intraseasonal to interannual variability. Continental Shelf Research. 2015 Feb;15:55-70.