شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوادریا

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

الگوی جریان در مصب ها از مهم ترین فرآیندهای ساحلی موثر بر ریخت شناسی خط ساحلی است. عوامل تاثیر گذار بر جریان در یک مصب یا خلیج متاثر از توپوگرافی مصب، نوع جزر و مد و عوامل های محیطی(باد و دبی رودخانه) می باشند. رودخانه اروندرود یک رودخانه مرزی بین کشور ایران و عراق است که از نظر اقتصادی، استراتژیک، محیط زیست و نظامی جزو مهمترین مناطق دریایی ایران و عراق است. در این مقاله از مدل هیدرودینامیکی مایک استفاده شده است. این مدل هیدرودینامیکی بر اساس حل معادلات آب کم عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک نیز در آن دخالت داده شده است. معادلات هیدرودینامیک شامل پیوستگی و اندازه حرکت میانگین گیری شده در عمق می‌باشند. در مقاله حاضر ابتدا مطالعات میدانی انجام شد. سپس مدل‌سازی عددی به کمک مدل هیدرودینامیکی و دو ‌بعدی مایک 21 انجام شد. با استفاده از داده‌های میدانی و مؤلفه‌های جزرومدی آدمیرالتی، مدل برای شمال خلیج‌فارس از بار بیرونی اروند تا عمق 84 متری رودخانه واسنجی و صحت سنجی گردید. نتایج بیان می کند که حداکثر میانگین تغییرات برای مؤلفه p جریان حجمیm3/m/s 5/0 و حداقل آن m3/m/s 1/0- می‌باشد. و برای مؤلفه Q مقدار حداقل میانگین تغییرات m3/m/s 45/0 – و حداکثر آن تقریبا m3/m/s 01/ می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد هر چه عمق آب بیشتر باشد مؤلفه (p) شارش بیشتر است و در تحلیل مؤلفه (Q) شارش کاملا برعکس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of volumetric flow at the Arvandrood estuary using the MIKE21 model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Khalilabadi 1
  • bagher behrooz 2
1 Faculty of Naval Aviation,Malek Ashtar University of Technology
2
چکیده [English]

The flow pattern in the estuary is one of the most important coastal processes affecting the coastline morphology. The factors affecting the flow in an estuary or gulf are influenced by estuarine topography, tidal type, and environmental factors (wind and river flux). Arvandroud River is a border line between Iran and Iraq, which is one of the most important maritime regions of Iran and Iraq, both economically, strategically, environmentally and military. T In this paper, Mike's hydrodynamic model is used. This hydrodynamic model is based on the solution of shallow water equations, and the effects of land rotation, topographic changes, and friction effects are also involved. Hydrodynamic equations consist of continuity and averaged depth measurements. In the present study, field studies were first performed . Numerical modeling was then performed using Mike 21's hydrodynamic and two-dimensional model. Using field data and Admiral tidal components, the model was calibrated and verified for the northern Persian Gulf from the outer Arvand to the depth of 84 meters. The results indicate that the maximum mean change for component p is 0.5 / m3 / m / s and the minimum is m3 / m / s 1 / 0-. And for component Q, the minimum mean change of 0.45 m3 / m / s - and the maximum is approximately 0.01 m3 / m / s. The results also show that the higher the depth of water, the greater the component (p), and in component analysis (Q), the flux is quite the opposite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arvandroud estuary
  • volume flow
  • simulation
  • hydrodynamic
[1] کاظمی محمد عامر و همکاران. بررسی عددی جریان‌های ناشی از موج در بندر امیرآباد. مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ 1389 اردیبهشت؛ مشهد.
[2] Thoppil PG, Hogan PJ. A modeling study of circulation and eddies in the Persian Gulf. Journal of Physical Oceanography. 2010; 40(9): 22-34.
[3] Kuang C, Chen W, Gu J, Su TC, Song H, Ma Y, Dong Z. River discharge contribution to sea-level rise in the Yangtze River Estuary, China. Continental Shelf Research. 2017 Feb 15; 134: 63-75.
[4] Xie D, Gao S, Wang Z, Pan C. Numerical modeling of tidal currents, sediment transport and morphological evolution in Hangzhou Bay, China. International Journal of Sediment Research. 2013 Sep 1; 28(3): 316-28.
[5] سبحانی پور مرتضی، امیری ابراهیم. شبیه‌سازی حرکت رسوبات طبیعی در رودخانه سیوند توسط مدل سه‌بعدی MIKE. مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی؛ 1394 اسفند 8؛ دبی.
[6] Guo CS, Liu DB. 3D Simulation of Tidal Current and Sediment in the Yangshan Deep-Water Harbor of Shanghai. In: World Environmental and Water Resources Congress; 2017 May 21–25; Sacramento, California. American Society of Civil Engineers;2017.
[7] Ostrowski R, Stella M. Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. 2016 Jun 1; 63(1): 63-77.
 [8] Vargas Borges H, Nittrouer CA. Coastal Sedimentation in a Tropical Barrier-Island System During the Past Century in Sepetiba Bay, Brazil. Anuario do Instituto de Geociencias. 2016 Apr 1; 39(2).
[9] فیاض محمدی محمد. مدل‌سازی عددی رسوب در خور اروند [رسالۀ دکتری]. خرمشهر: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ 1396.
[10] DHI (Danish Hydraulic Institute). MIKE21: Oil Spill Module Scientific Documentation. Copenhagen: DHI; 2012.
[11] اعتماد شهیدی امیرفرشاد، صبوری امیرادهم، پارسا جواد. کنترل نفوذ شوری در خور رودخانه‌ای اروند در شرایط مختلف هیدرولوژیکی. تحقیقات منابع آب ایران. 1390؛ 7(2):50-60.
[12] Reynolds RM. Physical oceanography of the Persian Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results from the Mt. Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 1993 Aug 2; 27: 35-59.
[13] حسن‌تبار بزرودی سیدحسین، خلیل‌آبادی محمدرضا. بررسی پارامتر جریان حجمی در تنگۀ هرمز با استفاده از مدل عددی .MIKE21 هیدروفیزیک. 1396؛ 2(2): 15-26.
[14] فیاض محمدی محمد. مدل‌سازی عددی پارامترهای فیزیکی دریایی در خور اروند [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. خرمشهر: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ 1388.