مطالعه‌ی پارامترهای فیزیکی آب در تنگه‌ی هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مقاله به بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی آب در محدوده‌ی تنگه‌ی هرمز می‌پردازد. داده‌های دما، شوری و  آب برای سه فصل زمستان 1391، بهار و تابستان 1392 با استفاده از دستگاه CTD انداز‌ه‌‌گیری و بررسی شد. همچنین توده‌ها و لایه‌‌های مختلف آب بررسی شد. کل ستون آب در بیش‌تر ایستگاه‌‌ها در فصل زمستان از نظر دمایی طور کامل مخلوط، ولی در فصل تابستان لایه‌ی سطحی کاملاً همگن، و فصل بهار حالت گذار است. بیشینه مقدار تغییرات  در ستون آب برای فصول زمستان، بهار و تابستان به ترتیب عبارت است از  2/0، 4/25 و 5/0. با تغییر فصول میزان آب خروجی از تنگه‌ی هرمز تغییر می‌کند به طوری که در فصل بهار آب خروجی از خلیج‌فارس در قسمت شرقی تنگه‌ی هرمز در ایستگاه‌‌های نزدیک به ساحل ایران قابل ردیابی است، و بر اساس داده‌های این تحقیق به نظر می‌ رسد حجم آب بیش‌تری در این فصل از خلیج‌فارس خارج می‌ شود. بررسی توده‌های آب در قسمت‌ های مختلف تنگه‌ی هرمز نشان می ‌دهد دو توده‌ی آب مجزا در قسمت شرقی تنگه‌ی هرمز در همه‌ی فصول اندازه‌‌گیری شده است. این در حالی است که در قسمت میانی و غربی تنگه‌ی هرمز دو توده‌ی آب مجزا فقط در فصل تابستان مشاهده می‌ شود. همچنین در فصل تابستان سه لایه‌ی مختلف در کل ستون آب دیده می‌ شود. جبهه‌هایی در مرز بین توده‌های آب تشکیل می ‌شود که قدرت این جبهه‌ها به گردایان دما و شوری وابستگی دارد. شوری و  آب چگال خروجی از خلیج‌فارس در فصل تابستان بیش‌تر از فصل زمستان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Physical Oceanographic Parameters in the Strait of Hormuz

نویسندگان [English]

  • Jafar Azizpour 1
  • Seyed Mostafa Siadat Mousavi 2
  • Vahid Chegini 1
1
2
چکیده [English]

This paper investigates the spatial and temporal changes of water physical parameters in the Strait of Hormuz. Temperature, salinity, and density measured and investigated for winter 2012, spring and summer 2013 by using CTD probe. Moreover, different water masses and layers were studied. The whole water column thermally, at most stations were completely mixed in the winter. Surface layer, namely mixed layer, is completely homogeneous in summer. Spring time is a transition state of water properties between winter and summer. Maximum changes of water column density were 2.0, 4.25, and 5.0  for winter, spring and summer, respectively. Water volume of Persian Gulf outflow change seasonally and sometimes Persian Gulf outflow was traceable near Iranian coast in spring. Based on this research, it seems that Persian Gulf outflow water volume was maxima in the spring time. Study of water masses in different parts of the Strait of Hormuz shows two different water masses in the eastern part of the strait. In summer, only two separate water masses were traceable in the central and western part of the Strait. It was also evident that, there were three-layers in the water column in summer. At the interface of water masses, fronts of different strengths depending on temperature and salinity gradients were formed. Salinity and sigma-t of Persian Gulf outflow in summer were more than those of winter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strait of Hormuz
  • Temperature
  • Salinity
  • Density
  • field measurements
1[ صدری­نصب، م. مدل‌سازی عددی سه بعدی گردش آب در تنگه هرمز. اقیانوس‌شناسی1389؛ 1(1): 1 - 6.
[2] Reynolds RM. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 1993;27:35-5.
 [3] Privett D. Monthly charts of evaporation from the N. Indian Ocean (including the Red Sea and the Persian Gulf). Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1959;85(366):424-8.
[4] Rezaei-Latifi A, Hosseinibalam F. An estimate of the surface heat fluxes transfer of the Persian Gulf with the overlying atmosphere. Journal of Radiation Research and Applied Sciences. 2015; 31, 8(3):354-61..
[5] Bower AS, Hunt HD, Price JF. Character and dynamics of the Red Sea and Persian Gulf outflows. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2000; 15, 105(C3): 6387-414.
 [6] Hartmann MH, Seibold LE, Walger E. surface sediments in the Persian Gulf and Gulf of Oman. I: Geologic-hydrologic settings and first sedimentology results. Meteor Forschungsergebnisse. 1971; 4 (1-76).
 [7] Pous S, Carton X, Lazure P. Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman—Results from the GOGP99 Experiment: 1. Strait of Hormuz. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2004;109(C12).
[8] Yao F. Water mass formation and circulation in the Persian Gulf and water exchange with the Indian Ocean. 2008.
[9] Johns WE, Yao F, Olson DB, Josey SA, Grist JP, Smeed DA. Observations of seasonal exchange through the Straits of Hormuz and the inferred heat and freshwater budgets of the Persian Gulf. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2003 Dec 1;108(C12).
 [10] Emery KO. Sediments and water of Persian Gulf. AAPG Bulletin. 1956;40(10):2354-83.
 [11] Brewer PG, Fleer AP, Kadar S, Shafer DK, Smith CL. Chemical oceanographic data from the Persian Gulf and Gulf of Oman. Woods Hole, Mass.: Woods Hole Oceanographic Institution, 1978.
[12] Brewer P, Dyrssen D. Chemical oceanography of the Persian Gulf. Essays on oceanography: A tribute to John Swallow, 41–55. Prog Oceanogr. 1985;14:1-4.
 [13] Thoppil PG, Hogan PJ. On the mechanisms of episodic salinity outflow events in the Strait of Hormuz. Journal of Physical Oceanography. 2009;39(6):1340-60..
 [14] Bidokhti A, Ezam M. The structure of the Persian Gulf outflow subjected to density variations. Ocean Science. 2009;5(1):1-12.
[15] Ezam M, Bidokhti A, Javid A. Numerical simulations of spreading of the Persian Gulf outflow into the Oman Sea. Ocean Science. 2010;6(4):887-900.
 [16] Pous S, Lazure P, Carton X. A model of the general circulation in the Persian Gulf and in the Strait of Hormuz: Intraseasonal to interannual variability. Continental Shelf Research. 2015;94:55-70.
[17] Idronaut. Ocean seven 316/319 CTD multiparameter probes operation’s manual. 2002
[18] Kämpf J, Sadrinasab M. The circulation of the Persian Gulf: a numerical study. Ocean Science. 2006; 2 (1): 27-41.