بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی- هیدروگرافی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

یکی از مشکلات بنادر موضوع رسوبگذاری در حوضچه و کانال دسترسی بنادر و تغییرات ساحل و بستر دریا پس از ساخت بندر است؛ به طوری که لایروبی رسوبات انباشتهشده برای تأمین آبخور مورد نیاز کشتی‌ها و استفادۀ بهینه از بنادر هزینۀ بسیار زیادی دارد. یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل انتقال رسوب است. زیرا گاهی اوقات کمبود مواد رسوبی نشاندهندۀ وجود فرسایش در منطقه و در سایر نقاط تراکم مواد، نشاندهندۀ رسوبگذاری است. در این تحقیق ابتدا از مقایسۀ تصاویر هوایی، تغییرات خط ساحلی در منطقۀ بندرلنگه مطالعه میشود. سپس با استفاده از مجموعۀ نرمافزاری LITPACK از بسته نرم‌افزاری DHI، داده‌‌های موج، جریان جزرومدی و دانه‌بندی رسوبات به مدل‌سازی خط ساحلی و میزان رسوب در منطقه پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سواحل اطراف بندر لنگه در سالهای گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است و این وضعیت با منابع ناچیز رسوبی موجود در منطقه در تطابق است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Tentative Model’s of Sediment Transport at Lengeh Port

نویسندگان [English]

  • Kamran Lari 1
  • Mohammad Taghi Sadatipour 2
  • Mostafa Mamaghani 3
1 Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch
3 MSc in Oceanic and Marine Science-Hydrography, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

One of the important problems in ports is sedimentation in access channels and variations of coastline and sea bed, So that dredging for the optimal use of port has considerable price. One of the most important problems in coastal engineering is sediment transportation; because of some times the lack of residual materials show the existence of erosion in the region and in other points association of sediment indicates sedimentation. In this research at the first by comparing of Aerial imagery, coastline variations in Lengeh Port has been evaluated and then using LITPACK software related to DHI, using wave and current data and grading scales of sediments, coastline variation has been simulated and sedimentation in regional of study has been calculated. Results indicate that variation of coastline of Lengeh port in recent is very low and this condition is deposited in accordance with the sedimentary meager resources available in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sedimentation
  • port
  • Wave & Current
  • CERC mathematical models
  • LITPACK
[1]          محجوبی جواد، اردلان صمغی حسین. پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در دریای خزر با استفاده از روش درختان تصمیم رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی. مهندسی دریا. 1388؛5(9):65-71.
[2]          صادقی فر طیب، آزرم سا سیدعلی. تخمین آهنگ انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده ازمدل‌های محاسباتی نرم. مهندسی دریا. 1393؛10(19):59-69.
[3]          افشارکاوه نغمه، سلطان پور محسن. بررسی روابط نرخ انتقال رسوب موازی ساحل در خلیج فارس. ارائه شده در: چهارمین کنگرۀ مهندسی عمران دانشگاه تهران؛ 1387 اردیبهشت 17-19؛ تهران، ایران.
[4]          ایزد پناه  هادی. بررسی پدیده رسوبگذاری در بنادر صیادی استان بوشهر [پایان نامه]. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1375.
[5]          حسینی نژاد حسن. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻻﺋﻤﻪ. ارائه شده در: ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ؛ 1385 آذر 6-8؛ تهران، ایران.
[6]          فیاض آذر مسعود. روشی نو در تعیین جانمایی بهینه بنادر از منظر مساله مهم رسوب گذاری [پایان نامه]. تهران: دانشگاه تهران؛ 1383.
[7]          پارسا رضا، شانه ساز زاده احمد، اردلان حسین. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻨﺎدر ﻟﻨﮕﻪ و ﻛﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻋﺪدی. مهندسی دریا. 1392؛9(17):95-103.
[8]          Graf WH. Hydraulics of sediment transport. Water Resources Publication; 1984.
[9]          Balson PS, Collins MB, editors. Coastal and shelf sediment transport. Geological Society of London; 2007
[10]        Fredsoe J, Deigaard R. Mechanics of coastal sediment transport. World Scientific; 1992. p.194-227.
[11]        Liu PL. Advances in coastal and ocean engineering. World Scientific; 1999.
[12]        Engineers UACO. Coastal engineering manual. Engineer Manual. 2002.
[13]        Bayram A, Larson M, Miller HC, Kraus NC. Cross-shore distribution of longshore sediment transport: comparison between predictive formulas and field measurements. Coastal Engineering. 2001;44(2):79-99.
[14]        Gyr A, Hoyer K. The classical representation of the sediment transport. Sediment Transport: A Geophysical Phenomenon. Springer Netherlands; 2006. p.19-32.
[15]        Raudkivi AJ. Sedimentation: exclusion and removal of sediment from diverted water. CRC Press; 1993. p.6-29.
[16]        Watanabe A, Shimizu T, Kondo K, editors. Field application of a numerical model of beach topography change. Proceedings of Coastal Sediments. ASCE; 1991. p.1814-28
[17]        Van Rijn LC. Estuarine and coastal sedimentation problems. International Journal of Sediment Research. 2005;20(1):39-51.
[18]        Chanson H. The Hydraulics of Open Channel Flow. London: Arnold; 1999. P.195-209
[19]        Jamal MH. Prediction of Sedimentation Rates in a Navigation Channel [dissertation]. Univ. Tekhnologi Malaysia; 2005.
[20]        چگینی  وحید. نظریه های موج. شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری؛ 1377. ص. 96-127.( مجموعه کتابهای مهندسی دریا؛ 1).
[21]        Watanabe A, editor. 3-dimensional numerical model of beach evolution. Coastal Sediments; 1987. ASCE; 1987. p. 801-17.
[22]        Nielsen P. Coastal bottom boundary layers and sediment transport. World Scientific Publishing Co Inc; 1992.
[23]        Van De Graaff J, Van Overeem J. Evaluation of sediment transport formulae in coastal engineering practice. Coastal Engineering. 1980;3:1-32.
[24]        شاه نوری سمیه. بررسی الگوی انتقال رسوب در منطق ساحلی نوشهر [پایان نامه]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال؛ 1390.
[25]        شیعه مریم، چگینی وحید. رده بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش های هانسن و هایس. علوم زمین.1394؛25(97):251-256.
[26]        Khakbaft Consultant Engineers .Sediment Study of Lengeh Port, Unpublished technical report Submitted to Port & Maritime Organization. 2009.
[27]        MIKE21 Litdrift [computer program]. Denmark: Danks Hydraulisk Institut; 2012.
[28]        سلسبی ریچارد. دینامیک ماسه های دریایی [سید علی آزرم سا ، مترجم[. دانشگاه تربیت مدرس؛1381. ص. 21-74.
[29]        چگینی وحید. انتقال رسوب. موسسۀ ملی اقیانوس شناسی؛ 1390. ص. 75-77.
[30]        Iran Port and Maritime Organization. Iranian seas Wave Modeling ,Persian Gulf & Oman Sea.1992-2003. )vol.2(
[31]        MIKE21 Litline [computer program]. Denmark: Danks Hydraulisk Institut; 2012.