مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 استادیار،دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران

چکیده

در مطالعة حاضر، وقوع فراجوشی بخش شمالی خلیج عمان در سال 2012 بررسی شد که از داده‌های دمای سطح دریا مربوط به سنجندة مودیس، دمای سطح دریا ثبت شده بویۀ چابهار، مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی، سرعت و جهت باد ایستگاه هواشناسی چابهار و ECMWF، متوسط روزانۀ دمای آب دریا در ترازهای مختلف HYCOM+NCODA استفاده شد. با مقایسۀ داده‌های ثبت‌شدۀ بویۀ چابهار، رابطه‌ای برای تصحیح داده‌های ماهواره‌ای دمای سطح دریا استخراج شد و از آن‌ها برای تصحیح داده‌ها در روزهای 6 فوریه و 30 دسامبر (2012) استفاده شد. گلباد ایستگاه هواشناسی چابهار برای روزهای گفته شده، نشان‌دهندۀ بادِ ماندگار شمالی، در امتداد ساحل ایرانی در شمال خلیج عمان است. تغییرات نمودارهای دما در ترازهای مختلف و منحنی گرماشیب، نشان‌دهندۀ وقوع فراجوشی در روزهای گفته شده است. در 6 فوریه، آب سردتر نسبت به آب سطحی با دمای حدود °C21 از ترازهای پایین‌تر بالا آمده و تا فاصلۀ حدود 18 کیلومتری دور از ساحل گسترش یافته و در روز 30 دسامبر، آب سرد با دمای حدود °C24 از ترازهای پایین‌تر بالا آمده و تا فاصلۀ حدود 12 کیلومتری دور از ساحل گسترش یافته است. آب بالا آمده در روز 6 فوریه مربوط به ترازهای پایین‌تری است که این موضوع با توجه به گلبادهای رسم شده و بیشتر بودن سرعت باد، مطابق انتظار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Coastal Upwelling in the Gulf of Oman Using Remote Sensing

نویسندگان [English]

  • neda asefjah 1
  • masood sadrinasab 2
  • amir ashtari larki 3
  • mohammad akbarinasab 4
1 PHD student
2 Associate Professor Coastal Engineering Dept. Faculty of Environment University of Tehran
3 Khorramshahr Marine Science and Technology University
4 Mazandaran university
چکیده [English]

Considering the importance of coastal upwelling in oceanography and environmental aspects, the occurrence of this phenomenon is investigated in the northern part of the Gulf of Oman in 2012. As the wind is the main force to drive upwelling, wind speed and direction from Chabahar meteorological station, ECMWF and sea surface temperature data from the MODIS are used in this study. Also, average daily sea surface temperature of Chabahar buoy data and HYCOM + NCODA are employed. By comparing the satellite data with recorded data of the buoy at Chabahar, a relationship is derived to correct the sea surface temperature of satellite data. With this relationship, the MODIS sensor data are corrected. Reduction of sea surface temperature from indicating illustrate upwelling occurrence in mentioned days. Also, rising of sea surface temperature versus distance from the coast confirm this event. Analysis of specified data acknowledges that on February 6, cold water with a temperature of about 21oC from lower layers upwelled and spreads up to a distance of about 18 kilometers to offshore. Moreover, on December 30, upwelled water spreads up to a distance of about 12 kilometers to offshore.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gulf of Oman
  • Sea Surface Temperature
  • Remote sensing data
[1]    Sadrinasab M. Three-dimensional numerical modeling study of the coastal upwelling in the Persian Gulf. Res J Environ Sci. 2009; 3(5):560-6.
[2]    Barth JA, Smith RL. Separation of a coastal upwelling jet at Cape Blanco, Oregon, USA. South African Journal of Marine Science. 1998 Jun 1;19(1):5-14.
[3]    Castelao RM, Campos EJ, Miller JL. A modelling study of coastal upwelling driven by wind and meanders of the Brazil Current. Journal of Coastal Research. 2004 Jul:662-71.
[4]    Horne JK. Interpret effects of upwelling on production of marine ecosystems. 322A Fishery Sciences. University of Washington; Lecture given 2014.
[5]    Su J, Pohlmann T. Wind and topography influence on an upwelling system at the eastern Hainan coast. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2009 Jun 1;114(C6).
[6]     فرجی مرتضی. مدل‌سازی عددی فراجوشی در قسمت شمالی خلیج‌فارس [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد]. دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، 1385.
[7]   کمیجانی فرشته، چگینی وحید، بنازاده ماهانی محمد رضا، سنجانی محمدسعید. بررسی تغییرات فیزیکی آب‌های چابهار در مونسون زمستانه (1385-1386). مجله فیزیک زمین و فضا. 1390؛ 37(۴).
[8]     سیوف جهرمی مریم. بررسی رخداد انواع فراجوشی در خلیج‌فارس. ارائه‌شده در: اولین همایش علمی و پژوهشی زیست‌شناسی و علوم باغبانی ایران؛ 1394؛ بندرعباس، ایران.
[9]    Anderson DM, Prell WL. A 300 kyr record of upwelling off Oman during the late Quaternary: evidence of the Asian southwest monsoon. Paleoceanography and Paleoclimatology. 1993 Apr 1;8(2):193-208.
[10]   Smitha BR, Sanjeevan VN, Vimalkumar KG, Revichandran C. On the upwelling off the southern tip and along the west coast of India. Journal of Coastal Research. 2008 Jul;24(sp3):95-102.
[11]   Keen TR, Kindle JC, Young DK. The interaction of southwest monsoon upwelling, advection and primary production in the northwest Arabian Sea. Journal of Marine Systems. 1997 Oct 1;13(1-4):61-82.
[12]    اکسیری فاطمه. بررسی و تحلیل فضایی پارامترهای فیزیکی و گردش آب خلیج چابهار. ارائه‌شده در: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی؛ 1388.
[13]    سالاری محمدعلی. بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16s Rrna) در خلیج‌فارس، ارائه‌شده در: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور؛ 1389.
[14]   Kumar PH, Radhakrishnan KG. Transmission Loss Variability Associated with Upwelling and Downwelling Off the Southwest Coast of India. Defence Science Journal. 2010 Aug 24;60(5):476-82.
[15]    مرادی مسعود. بررسی تدوین الگوریتم تعیین مناطق فراجوشی در خلیج عمان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای. مرکز ملی اقیانوس‌شناسی؛2012.
[16]   Naqvi SW, Moffett JW, Gauns MU, Narvekar PV, Pratihary AK, Naik H, Shenoy DM, Jayakumar DA, Goepfert TJ, Patra PK, Al-Azri A. The Arabian Sea as a high-nutrient, low-chlorophyll region during the late Southwest Monsoon. Biogeosciences. 2010 Jul 5;7(7):2091-100.
[17]   Baker S, Arnone R, Sheres D. Characteristics of double vortices in the northeastern Arabian Sea and the North Atlantic Gulf Stream region. EOS, Transactions of the American Geophysical Union. 1996 Nov; 77:382.
[18]   Smitha A, Joseph KA, Jayaram C, Balchand AN. Upwelling in the southeastern Arabian Sea as evidenced by Ekman mass transport using wind observations from OCEANSAT–II Scatterometer, Indian Journal of Geo marine Sciences. 2014.
[19]    موسوی سوته. مدل‌سازی فیزیکی گردش آب خلیج‌فارس [پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد]. خرمشهر؛ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ 1385.
[20]   Pedlosky J. Ocean Circulation Theory. Berlin:Springer–Verlag; 1996.
[21]    چگینی وحید. فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا. مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی؛ 1390.