دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


3. مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام