نشریه علمی - پژوهشی هیدروفیزیک (HPHY) - واژه نامه اختصاصی