نشریه علمی - پژوهشی هیدروفیزیک (HPHY) - اهداف و چشم انداز