طراحی سامانه ارزیابی تهدید زیردریایی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از دیدگاه حرکت‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

زیردریایی به‌سبب قدرت عملیاتی بالایی که دارد، همواره برای شناورهای سطحی خطری جدی است. در نتیجه شناورهای سطحی در جایی که احتمال حضور زیردریایی وجود داشته باشد به تجسس آن می‌پردازند. به‌همین دلیل ارزیابی تهدید برای زیردریایی به‌منظور اتخاذ تصمیمات مناسب و تخصیص سلاح اهمیت زیادی دارد. ارزیابی تهدید از دو دیدگاه عملیاتی و حرکت‌شناسی قابل بررسی است. از دیدگاه عملیاتی، رفتارهای شناور سطحی در تعامل با تجارب عملیاتی بررسی و تحلیل می‌شود. از دیدگاه حرکت‌شناسی با توجه به موقعیت و حرکت زیردریایی خودی و شناورهای سطحی ارزیابی تهدید انجام می‌گیرد. برای ارزیابی تهدید با استفاده از رویکرد حرکت‌شناسی ابتدا پارامترهای مهم حرکتی شناسایی می‌شوند و برای هر کدام با توجه به بازه تغییرات آن‌ها مجموعه‌های فازی مناسب تشکیل می‌شود. دانش انسانی نیز به‌صورت قوانین اگر- آنگاه فازی مدل‌سازی می‌شوند. درنهایت در سیستم پیشنهادی پس از تلفیق داده دریافتی از حس‌گرها، میزان تهدید برای هر هدف به‌صورت عددی بین صفر و یک تعیین می‌شود. با استفاده از شبیه‌سازی در سناریوهای مختلف کارایی سیستم پیشنهادی بررسی شده است. با توجه به عدم انتشار مقاله در زمینه ارزیابی تهدید زیردریایی، مقاله حاضر می‌تواند به‌عنوان یک کار پیشگام در این حوزه قلمداد ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Design for the Submarine Threat Assessment System Based on Fuzzy Logic Using Kinematics Approach

نویسندگان [English]

  • Yadollah Farzaneh 1
  • Ahmad Izadipour 2
1 Mashhad branch, Islamic Azad University
2 Imam Reza University
چکیده [English]

Owing to its high operational power, the submarine has always a serious threat to surface vessels. For this reason, surface vessels are continuously searching where a submarine might be present. The submarines threat assessment is therefore essential for making appropriate decisions and weapons allocations. The threat assessment can be explored from two perspectives: operational and kinematics. In the operational approach, the surface vessel behavior is analyzed in terms of its interaction with operational experiences. Whereas, in the kinematics approach, the threat assessment is carried out based on the position and movement of the submarine itself and the surface vessel. In the kinematics approach, important motion parameters are identified, and for each parameter, according to its variation range, appropriate fuzzy sets are formed. Human knowledge is also modeled in the form of fuzzy if-then rules. After combining the received data from sensors, the proposed system determines the threat level for any target. The efficiency of the advanced system has been investigated through performing simulations in different scenarios. Considering the scarcity of publications on the submarine threat assessment, the present paper can be considered as a pioneer work in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Fusion
  • Threat Assessment
  • Fuzzy logic
  • Submarine
  • Kinematics