بررسی عددی پارامترهای موثر بر دقت تخمین نیروی درگ به روش کاهش مومنتوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه یزد

چکیده

تخمین نیروی درگ وارد بر اجسام مختلف همواره موردتوجه محققان بوده است. اصولاً این نیرو از دو روش کلی انتگرال­گیری روی سطح جسم و روش کاهش مومنتوم در ناحیه دنباله جریان محاسبه می­شود. در تحقیق حاضر، محاسبة نیروی درگ در جریان دائم و تراکم­ناپذیر حول بدنه یک زیردریایی نمونه، به روش دوم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با داده­های آزمایشگاهی موجود اعتبار­سنجی شده ­است. شبیه­سازی در نسبت­ منظری­های مختلف در زاویۀ­حمله صفر انجام شده و توانایی این روش در جریان­­های تحت زاویةحمله نیز بررسی شده است. پارامترهای تأثیرگذار بر نتایج این روش، فاصلة نقاط اندازه­گیری از یکدیگر، فاصلة مقطع داده ­برداری از بدنه و اندازة ناحیۀ داده ­برداری، که در این مقاله پیشنهادهای کاربردی در خصوص انتخاب مقدار مناسب برای هر کدام، ارائه شده است. همچنین سهم مؤلفه‌های مختلف فشار، مومنتوم و اغتشاشی در ناحیه دنباله در مقاطع مختلف محاسبه شده است. این نتایج می­تواند در تونل بادهایی با طول مقطع­کاری کوچک به کار گرفته شود. همچنین نتایج این روش را می­توان با نتایج روش متداول انتگرال­گیری سطحی مقایسه کرد. در صورت استفاده از نتایج این تحقیق، حداکثر خطا در زاویة حملة صفر و مخالف صفر به ترتیب کمتر از 4% و 16% خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Effective Parameters on Drag Force Estimation Using Momentum Defect Method

نویسندگان [English]

  • Amin Talezade 1
  • Mohammadreza Nazari 2
  • Mojtaba Dehghan Manshadi 1
1 Malek Ashtar university of Technology
2 Yazd university
چکیده [English]

Researchers have recently paid a lot of attention to drag force estimation over different bodies. This force is usually calculated using surface integral over the body and momentum defect method in the wake region. In this research, the steady-state, incompressible drag force calculation around a submarine model is numerically investigated using the latter technique (momentum defect method). Simulations were carried out at different aspect ratios at zero angle of attack and the capabilities of this method at inclined flows were also investigated. The most important parameters which affect the results are the vertex space, the distance of data collection section, and the data collection section size. In this article, practical suggestions are made for each parameter. The contribution of the pressure, momentum, and turbulence term were also evaluated at different cross sections. These findings can be implemented in wind tunnels with small test section length. They can also be used to compare the results with the common CFD surface integral method. By using the results of this research, the maximum error implementing this technique at zero and non-zero angle of attack will be about 4% and 16% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum defect principle
  • Drag force
  • Wake integral technique
  • numerical simulation
  • DARPA SUBOFF submarine model