بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • ترابی آزاد، مسعود [1] دانشیار فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • ترابی آزاد، مسعود [2] دانشیار فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

ج

چ

ح

خ

د

 • دبستانی، مریم [1] دانشگاه هرمزگان
 • دلبری، ابوالفضل [1] استادیار، گروه فیزیک دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دلبری، ابوالفضل [1] گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • دهقان، یاسر [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی- گروه فیزیک دریا
 • دوستی، نسرین [1] گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ر

ز

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

 • قادر، سرمد [1] دانشگاه تهران
 • قادری، دانیال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیرکبیر شاخه بندرعباس
 • قاضی، ارم [1] گروه علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قائمی، حسنیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه هرمزگان

ک

ل

 • لاری، کامران [1] دانشکدۀ علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

م

ن

و

ه

ی

 • یاری، صادق [1] استادیار / پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 • یازجی، دانیال [1] مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • یزدانفر، سالار [1] گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، پردیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران