بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

  • دبستانی، مریم [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بند عباس
  • دلبری، ابوالفضل [1] استادیار، گروه فیزیک دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
  • دلبری، ابوالفضل [1] دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
  • دهقان، یاسر [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی- گروه فیزیک دریا
  • دوستی، نسرین [1] گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

ر

ز

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

  • قادر، سرمد [1] دانشگاه تهران
  • قادری، دانیال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیرکبیر شاخه بندرعباس
  • قاضی، ارم [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
  • قائمی، حسنیه [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس

ک

ل

  • لاری، کامران [1] دانشکدۀ علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

م

ن

و

ه

ی