بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دبستانی، مریم [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بند عباس
 • دلبری، ابوالفضل [1] استادیار، گروه فیزیک دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دلبری، ابوالفضل [1] دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • دهقان، یاسر [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی- گروه فیزیک دریا
 • دوستی، نسرین [1] گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

ر

ز

س

ش

ص

ط

 • طالب پور، نادیا [1] کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران، بابلسر

ع

غ

ف

ق

 • قادر، سرمد [1] دانشگاه تهران
 • قادر، سرمد [1] موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • قادری، دانیال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیرکبیر شاخه بندرعباس
 • قاضی، ارم [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • قائمی، حسنیه [1] دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس
 • قدسی حسن آباد، مجید [1] گروه صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ک

ل

 • لاری، کامران [1] دانشکدۀ علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • لاری، کامران [1] گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم وفنون دربایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • لاری، کامران [1] گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم وفنون دربایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران
 • لرستانی، قاسم [1] دانشگاه مازندران

م

ن

و

ه

ی