اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین شاهمیرزایی

فیزیک استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hshahmirzaeemut.ac.ir
07136254467

سردبیر

محمود مرادی

فیزیک استاد دانشگاه شیراز

moradisusc.ac.ir
07136137013

اعضای هیات تحریریه

حمید نادگران

فیزیک استاد دانشگاه شیراز

nadgaransusc.ac.ir
07136137011

محمود کریمی

مهندسی برق استاد دانشگاه شیراز

karimishirazu.ac.ir
07136133043

مسعود صدری نسب

فیزیک دریا دانشیار دانشگاه تهران

masoud.sadriut.ac.ir

عباسعلی علی اکبری بیدختی

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

bidokhtiut.ac.ir
02188009560

ابراهیم صادقی

فیزیک استاد دانشگاه یاسوج

sadeghiyu.ac.ir
07433223048

قاسم رضایی

فیزیک استاد دانشگاه یاسوج

grezaeiyu.ac.ir
07433223048

مسعود ترابی آزاد

فیزیک دریا استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

torabi_usyahoo.com
02122423387

مسعود کاوش

فیزیک استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

m_kavoshmut-es.ac.ir
03145220320

محمد رضا وحدانی

فیزیک استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kazeranimut.ac.ir
07136254388

حسین شاهمیرزایی

فیزیک استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hshahmirzaeemut.ac.ir
07136254467

قاسم حیدری نژاد

مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

gheidarimodares.ac.ir

هنگامه کشاورز

مهندسی مخابرات دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/keshavarz
keshavarzece.usb.ac.ir
0000-0002-4447-1301

محمد علی امیری آتشگاه

هوافضا دانشگاه تهران

fnst.ut.ac.ir/~atashgah
atashgahut.ac.ir
0000-0002-8096-4162

محمود پسندیده فرد

مکانیک سیالات دانشگاه فردوسی مشهد

fard_mum.ac.ir
0000-0003-2498-5476

کارشناس نشریه

زهراجولایی

کارشناس ارشد علم سنجی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hydhydjournalgmail.com
07136239434