بررسی تهدید سیل بر فرآیند آبرسانی در کلانشهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادگروه محیط زیست دانشکده عاوم و فنون دریایی دانشگاه ازاد تهران شمال،تهران ، ایران

چکیده

سیل یکی از متداولترین بلایای طبیعی است که اثرات و خسارات قابل توجهی را در آبرسانی به همراه دارد. بررسی زنجیره تأمین آب اقدامی ضروری است و تأخیر در آن باعث آسیب پذیری آن در برابر بحران های طبیعی می شود. هدف تحقیق بررسی تهدید سیل بر فرآیند آبرسانی است. روش پژوهش از جهت هدف از نوع کاربردی بوده و از رویکرد تلفیقی (کیفی و کمی) برای رسیدن به این هدف استفاده کرده است. در فاز کیفی به بررسی ادبیات نظری، سوالات مصاحبه با خبرگان و کارشناسان پرداخته شد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و 14 نفر از اساتید مدیریت محیط زیست و کارشناسان حوزه آب انتخاب شدند. در فاز کمی، روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد و 230 نفر از کارکنان و نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. در روش کیفی با نرم افزار MAXQDA 2020 و در روش کمی با رویکرد مدل سازی ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که رابطه بین متغیرهای پنهان (بهسازی ، جلوگیری از ساخت بی‌رویه، کنترل و ارزیابی اولیه ، فراهم نمودن تاسیسات رزور و امکانات مقابله‌ای) بر تهدید سیل مثبت و معنادار بوده است. هم چنین رابطه مثبت و معناداری میان تمامی راهکارها و تهدید سیل وجود دارد. جلوگیری از ساخت بی‌رویه، فراهم نمودن تاسیسات رزور، بهسازی، امکانات مقابله‌ای و کنترل و ارزیابی اولیه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی کاهش یا جلوگیری از تهدید سیل در فرآیند آبرسانی به کلانشهر رشت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Flood Threats for Water Supply Process in Rasht Metropolis

نویسندگان [English]

  • seyed abbas asadi 1
  • mozhgan zaeimdar 2
  • seyed ali jozi 3
1 PhD Student in Environmental Management, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Marine science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Full Professor Department of Environment, Faculty of Marine science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

The issue of preparedness and security against unexpected events is so important in today's world that developed countries devote an important part of their comprehensive national planning to it. Population growth, agricultural water demand, and climate change increase the likelihood of water shortages. Flood is one of the most common natural disasters that brings significant impacts and damages to water supply. Therefore, checking the water supply chain is a necessary demand, and delaying it causes instability and vulnerability to natural and human crises. The purpose of this research is to study the flood threat on the water supply process. This applied study uses an integrated approach (qualitative and quantitative) to achieve its purposes. In the qualitative phase, theoretical literature review and interviews with experts are discussed. The sampling method was purposeful and 14 environmental management professors and water experts were selected. In the quantitative phase, a non-probability sampling method was used and 230 employees and workers of the water and sewage company of Gilan province answered the questionnaire. MAXQDA 2020 software was used in the qualitative method. Also in the quantitative method, the data were analyzed with the structural modeling approach and partial least squares method. The results of the analysis showed that there are positive and significant coefficients between the hidden variables (improvement, preventing arbitrary construction, primary control and assessment, provision of reserve facilities and coping facilities) and the flood threat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Disasters
  • Water Supply
  • Environmental Threats
  • Floods