نویسنده = حسین شاهمیرزایی
بهبود حساسیت هیدروفن با استفاده از ترانزیستور گیت معلقِ دارای Proof Mass در فرکانس‌های پایین

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 71-77

روزبه نگهداری؛ محمد زارع احتشامی؛ حسین شاهمیرزایی؛ محمدرضا کازرانی وحدانی


بهبود حساسیت هیدروفن با استفاده از ترانزیستور گیت معلق دندانه شانه‌ای در فرکانس‌های پایین

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 51-58

روزبه نگهداری؛ محمد زارع احتشامی؛ حسین شاهمیرزایی


شبیه‌سازی و مشاهدۀ تجربی تولید پالس صوتی با تابش پالس لیزر روی فلز

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 125-132

حسین شاهمیرزایی؛ عبدالرضا اسرار؛ رضا مردانی؛ محمد هادی سخنور


پردازش داده های مغناطیسی دریا و استخراج نقشه ناهنجاری های مغناطیسی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ محسن صفی خانی؛ حسین شاهمیرزایی