شبیه‌سازی و مشاهدۀ تجربی تولید پالس صوتی با تابش پالس لیزر روی فلز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله به بررسی تولید امواج صوتی حاصل از تابش یک پالس لیزری بر یک ورق فلزی پرداخته‌ایم. به این منظور پس از مرور فرایندهای شناخته‌شده و معرفی معادلۀ حاکم بر لیزر آکوستیک، نمایۀ پالس یک لیزر NdYAG را به‌عنوان منبع اپتوآکوستیکی با تابش مستقیم پرتو لیزر به یک سلول فوتورزیست و اندازه‌گیری کرده و در معادلۀ حاکم بر پدیدۀ بر لیزر آکوستیک جایگذاری کردیم. درنهایت جواب حاصل از حل معادله‌ها به روش عددی و اندازه‌گیری مستقیم امواج صوتی ایجادشده را مقایسه کردیم. نتایج نشانگر آن است که بین پهنای پالس صوت ایجادشده و پهنای پالس لیزر رابطۀ مستقیم وجود دارد. همچنین بین ضخامت بلوک تبدیل و پهنای موج صوتی حاصل رابطۀ عکس وجود دارد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری‌های تجربی با استفاده از میکروفون لیزری با آشکارساز فوتودیود و طیف اندازه‌گیری شده با طیف‌نگار صوتی، همخوانی مناسبی را نمایش می‌دهند. همچنین قاعدۀ کلی شباهت نمایۀ پالس صوتی ایجادشده با پالس لیزر مولد صوت در این آزمایش مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation and Experimental Study of Sound Pulse Generation by Laser Pulse on Metal

نویسندگان [English]

  • Hossein Shahmirzaee
  • Abdorreza Asrar
  • Reza Mardani
  • Mohammad Hadi Sokhanvar
Malek Ashtar university of technology
چکیده [English]

In this paper sound generation by laser pulse irradiated on a solid block is investigated. After an introduction to known mechanisms and main equation of laser acoustics, the laser pulse profile of NdYAG laser by straight radiation on a photo-resistor was recorded and the profile was substituted as an optoacoustic source in related equation of sound evolution. Finally the solution of numerically solved equation and measured generated sound were compared. Results show that there exists direct relationship between generated sound pulse width and laser pulse width. Furthermore there exists reverse relationship between generated sound pulse width and solid block thickness. In addition, results of simulation and experimental data measured by laser microphone with photo-resistor detector are compared by obtained sound spectrum from Spectrogram which confirm previous theoretical and experimental data. Finally general rule of the similarity of sound pulse profile and sound generator laser pulse profile are observed in this experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser
  • Acoustic
  • Laser Acoustic
[1] Patel CKN, Tam AC. Pulsed optoacoustic spectroscopy of condensed matter. Review of modern physics.1981; 53:517.
[2] Akhmanov SA, Gusev VE, Karabutov AA. Pulsed laser optoacoustics: Achievements and perspective. Infrared Physics. 1989 May 1;29(2-4):815-38.
[3] Akhmanov SA, Gusev VE. Laser excitation of ultrashort acoustic pulses: New possibilities in solid-state spectroscopy, diagnostics of fast processes and nonlinear acoustics. Physics-Uspekhi. 1992;35(3):153-91.
[4] Gauster WB, Habing DH. Physical review letters. 1967 Jun 12;18(24)1058.
[5] Pidgeon CR, Wherrett BS, Johnston AM, Dempsey J, Miller A. Two-photon absorption in zinc-blende semiconductors. Physical Review Letters. 1979 Jun 25;42(26):1785.
[6] Thomsen C, Strait J, Vardeny Z, Mavis HJ, Tanc J, Hauser JJ. Coherent phonon generation and detection by picosecond light pulses. Physical review letters. 1984 Sep 3;53(10):989.
[7] Tom HW, Aumiller GD, Brito-Cruz CH. Time resolved study of laser-induced disorder of Si surfaces. Physical review letters. 1988 Apr 4;60(14):1438.
[8] Murnane MM, Kapteyn HC, Falcone RW. High-density plasmas produced by ultrafast laser pulses. Physical review letters. 1989 Jan 9;62(2):155.
[9] Ko SH, Ryu SG, Misra N, Pan H, Grigoropoulos CP, Kladias N, et al. Laser induced short plane acoustic wave focusing in water. Applied physics letters. 2007 Jul 30;91(5):051128.
[10] Ko SH, Ryu SG, Misra N, Pan H, Grigoropoulos CP, Kladias N, Panides E, Domoto GA. Laser induced plane acoustic wave generation, propagation, and interaction with rigid structures in water. Journal of Applied Physics. 2008 Oct 1;104(7):073104.
[11] L’Etang A, Huang Z. FE simulation of laser generated surface acoustic wave propagation in skin. Ultrasonics. 2006 Dec 22;44:e1243-7.
[12] He H, Feng S. Ultrashort pulse laser used to generate sound under water. Technical Digest. CLEO/Pacific Rim'99. Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (Cat. No. 99TH8464) ;1999; Seoul, South Korea. IEEE. Vol. 2. p. 336-7.