نویسنده = علیرضا بینش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای پله‌دار به روش تحلیلی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1400

ریحانه اسکندری؛ علیرضا بینش؛ مصطفی منفرد مسقانی


2. مطالعه تجربی ساخت سطوح دندانه‌دار کاهنده نیروی پسا با استفاده از روش پردازش نور دیجیتال (DLP)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 141-154

مصطفی منفرد مسقانی؛ محمد علی علی‌دوستان؛ علیرضا بینش


3. مطالعۀ تجربی کاهش نیروی پسای هیدرودینامیکی یک شناور کاتاماران به‌روش تزریق حباب

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-116

علیرضا بینش؛ مصطفی منفرد مسقانی