نویسنده = علیرضا بینش
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای پله‌دار به روش تحلیلی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 107-118

ریحانه اسکندری؛ علیرضا بینش؛ مصطفی منفرد مسقانی


مطالعه تجربی ساخت سطوح دندانه‌دار کاهنده نیروی پسا با استفاده از روش پردازش نور دیجیتال (DLP)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 141-154

مصطفی منفرد مسقانی؛ محمد علی علی‌دوستان؛ علیرضا بینش