بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای پله‌دار به روش تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/مجتمع دانشگاهی هوادریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مجتمع دانشگاهی هوادریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

استفاده از پله عرضی روشی برای کاهش مقاومت اصطکاکی و افزایش سرعت شناورهاست. در شناورهای سرشی با افزایش سرعت و وارد شدن به ناحیه سرشی و جدا شدن آب از پله، سطح خیس شده کاهش یافته و درنتیجه نیروی پسا کاهش خواهد یافت. در این پژوهش یک روش مناسب تحلیلی برای بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای سرشی پله‌دار ارائه شده و نتایج حاصل از این روش با داده‌های آزمایشگاهی یک شناور مشخص پله‌دار برای سه ارتفاع پله با ابعاد 2، 4 و 6 درصد عرض، اعتبارسنجی شده است. در روش یادشده با استفاده از روابط نیمه تجربی موجود برای ابعاد هندسی موج ایجادشده در پاشنه شناورهای سرشی، روش ساویتسکی توسعه داده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که روش توسعه‌یافته نسبت به روش ساویتسکی عملکرد بسیار بهتری داشته و تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی دارد. پس از اعتبارسنجی روش ارائه‌شده، اثر پارامترهای هندسی شامل ارتفاع پله، موقعیت قرارگیری مرکز جرم و فاصله مکانی پله روی مشخصات هیدرودینامیکی شناور موردبررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه برای این پارامترها به‌دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، روش تحلیلی ارائه‌شده کاربرد مؤثری در طراحی و بررسی رفتار هیدرودینامیکی زیر بدنه شناورهای پله‌دار سرشی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Geometric Parameters on the Hydrodynamic Characteristics of the Stepped Planing Hull Vessels by Analytical Method

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Eskandari 1
  • Alireza Binesh 2
  • mostafa monfared mosghani 2
1 Faculty of Naval Aviation, Malek Ashtar university of technology
2 Faculty of Naval Aviation, Malek Ashtar university of technology
چکیده [English]

Using transverse steps is a way to reduce friction resistance and also increase the velocity of stepped planing hull vessels. In stepped planing hull vessels, by increasing the velocity and entry to the planing regime and finally separation fluid flow from the step, the wetted area decreases and as a result, the drag force will decrease. In this research, an appropriate analytical method is presented to study the hydrodynamic characteristics of the stepped planing hull vessels and the results of this procedure are validated with experimental data of a specified stepped planing hull vessel for three step heights of 2, 4 and 6% of width. In the mentioned approach, using available semi-empirical relations for the geometric dimensions of the produced waves at heel of the stepped planing hull vessels, the Savitsky method is developed. The results reveal that the developed method has a much better performance compared to the Savitsky method and has an acceptable agreement with the experimental data. After validating the proposed analytical method, the effect of geometric parameters including step height, center of mass location and transvers step position on the hydrodynamic behavior of the stepped planing hull vessel is examined and the optimal value of the mentioned parameters are achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stepped planing hull vessel
  • hydrodynamic characteristics
  • step height and Position
  • trim angle
  • drag force
[1] LEE EA. Advancements in the Analysis of Stepped Planing Hulls [Disseration]. Blacksburg, Virginia;2014.
[2] Garland WR.  Stepped planing hull investigation. Society of naval architects and marine engineering. 2010; 119448-455.
 [3] Kohansal AR, Ghassemi H. A numerical modeling of hydrodynamic characteristics of various planing hull forms. Ocean Engineering. 2010 Apr 1;37(5-6):498-510.
[4] Yousefi R, Shafaghat R, Shakeri M. Hydrodynamic analysis techniques for high-speed planing hulls. Applied ocean research. 2013 Aug 1;42:105-13.
 
[5] Kim DJ, Kim SY, You YJ, Rhee KP, Kim SH, Kim YG. Design of high-speed planing hulls for the improvement of resistance and seakeeping performance. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering. 2013 Mar 1;5(1):161-77.
[6] Lotfi P, Ashrafizaadeh M, Esfahan RK. Numerical investigation of a stepped planing hull in calm water. Ocean engineering. 2015 Jan 15;94:103-10.
]7 [سالاری محمودی، سیف محمد سعید، تیموری مهدی. تحلیل تجربی تأثیر هوادهی به پله‌های عرضی شناورهای تندرو سرشی برکاهش قله منحنی مقاومت آن‌ها. دریا فنون. 1394؛ 2(1): 22-32.
[8] Ghassemi H, Kamarlouei M, Veysi ST. A hydrodynamic methodology and CFD analysis for performance prediction of stepped planing hulls. Polish Maritime Research. 2015(2):23-31.
[9] Schachter RD, Ribeiro HJ, Da Conceição CA. Dynamic equilibrium evaluation for planing hulls with arbitrary geometry and variable deadrise angles–The virtual prismatic hulls method. Ocean Engineering. 2016 Mar 15;115:67-92.
[10] De Marco A, Mancini S, Miranda S, Scognamiglio R, Vitiello L. Experimental and numerical hydrodynamic analysis of a stepped planing hull. Applied Ocean Research. 2017 Mar 1;64:135-54.
[11] Dashtimanesh A, Tavakoli S, Sahoo P. A simplified method to calculate trim and resistance of a two-stepped planing hull. Ships and Offshore Structures. 2017 Mar 13;12(sup1):S317-29.
[12] Dashtimanesh A, Tavakoli S, Kohansal A, Khosravani R, Ghassemzadeh A. Numerical study on a heeled one-stepped boat moving forward in planing regime. Applied Ocean Research. 2020 Mar 1;96:102057.
[13] Bilandi RN, Dashtimanesh A, Tavakoli S. Hydrodynamic study of heeled double-stepped planing hulls using CFD and 2D+ T method. Ocean Engineering. 2020 Jan 15;196:106813.
[14] Esfandiari A, Tavakoli S, Dashtimanesh A. Comparison between the dynamic behavior of the non-stepped and double-stepped planing hulls in rough water: a numerical study. Journal of Ship Production and Design. 2020 Feb 1;36(01):52-66.
[15] Sajedi SM, Ghadimi P, Ghadimi A, Sheikholeslami M. Experimental appraisal of hydrodynamic performance and motion of a single-stepped high-speed vessel in calm water and regular waves. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2021 Sep;235(17):3223-35.
[16] Najafi A, Nowruzi H, Ameri MJ, Karami M. An experimental study of the wetted surfaces of two-stepped planing hulls. Ocean Engineering. 2021 Feb 15;222:108589.
[17] Svahn D. Performance prediction of hulls with transverse steps. A Report of Masters Thesis, The Royal Institute of Technology, KTH, Centre for Naval Architecture. 2009 Jun.