ارزیابی و تحلیل سایزموتکتونیک و توان لرزه‌خیزی حوضه آبخیز افچه، بیله‌سوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجویی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران

چکیده

از این رو آگاهی از وضعیت فعالیت‌های نئوتکنیک و توان لرزه‌خیزی منطقه جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر‌اصولی در حوضه‌ مورد تحقیق ضروری است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توان لرزه‌خیزی گسل‌ها در حوضه‌ بیله‌سوار است. در این پژوهش برای ترسیم نقشه‌ها و تحلیل آن‌ها از نرم‌افزار ArcGIS استفاده شد. ابتدا با استفاده از نقشه زمین‌شناسی 1:100000 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوضه‌ مورد مطالعه، گسل‌های (اصلی و فرعی) تعیین و طول آن‌ها مشخص شد. سپس توان لرزه‌زایی گسل‌های منطقـه با استفاده از روابط زارع(1374)، نوروزی (1985) و نوروزی و اشجعی (1978) محاسبه شد. با توجه به نتایج، متوسط توان لرزه‌زایی بر حسب ریشتر در گسل‌های حاجی محمود قره‌ککیل 53/4، گورچینلو حاجی‌بیوک 09/4، حاجی اسماعیل ایمان‌خان 37/4، حاجی قدرت‌کندی 80/4، قشلاق آق‌برون 38/4، شابی‌کندی 03/5، ایده‌لو 24/5، کهل‌قشلاق 56/4، حاجی نورش‌کندی 32/4، قشلاق محمودلار 47/4، قشلاق حاج اکبر 39/4، جهان خانملو 75/3 و چای قشلاقی سیاب 53/3 است. نتایج حاصله نشان داد که منطقه مورد مطالعه، به‌خصوص بخش‌های مرکزی به سمت جنوب حوضه به‌علت تمرکز خطواره‌های گسلی، از نظر لرزه‌خیزی مستعد است و امکان وقوع زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی بیش‌تر از 4 ریشتر در آن است. گسل‌های ایده‌لو، شابی‌کندی و حاجی قدرت‌کندی به‌ترتیب دارای بالاترین توان لرزه‌زای در منطقه هستند. بررسی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد که بین توان لرزه‌زایی گسل‌ها با طول گسل ارتباط مستقیم وجود دارد. با توجه به نبود مطالعات کافی در مورد تکتونیک و لرزه‌خیزی منطقه، بایستی به‌جهت حصول اطمینان بیش‌تر، مطالعات دیگری در رابطه با سایزموتکتونیک و‌ پهنه‌بندی منطقه از نظر لرزه‌خیزی نیز انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Analysis the Seismotectonics and Seismic Power of Afche watershed, Bilehsawar

نویسندگان [English]

  • Fariba Esfandyari 1
  • Maral Abadkar Behrouz 2
  • Behrouz Nezafat taklhe 3
1 University of mohegehg ardabili
2 Master's student in Geology, Department of Economic Geology, Faculty of Basic Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 PhD geomorphology university of mohegehg ardabili ardabil iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to evaluate the seismic power of faults in Bilehsawar area. In this research, Arc GIS software was used to draw maps and analyze them. First, using the 1:100,000 geological map of the Geological and Mineral Exploration Organization of the country in the studied basin, the faults (main and minor) were determined and their length was determined. Then the seismic power of the faults in the region was determined using the relations of Zare (1374), Nowrozi (1985) and Norouzi and Ashjajei (1978). According to the results, that the average seismic power in terms of Richter in faults Haji Mahmoud Qarakekil is 4.53, Gurchinlo Hajibuyok 4.09, Haji Ismail Iman Khan 4.37, Haji Ghadratkandi 4.80, Qeshlaq Aqborun 4.38, Shabikandi 5.03, Idealo 5.24, Kohl Qashlaq 4.56, Haji Nuresh Kandi 4.32, Qashlaq Mahmoodlar 4.47, Qashlaq Haj Akbar 4.39, Jahan Khanamlu 3.75 and Chai Qashlaghi Siab is 3.53. The results showed that the studied area, especially the central parts to the south of the basin due to the concentration of fault lines, is prone to seismicity and in general and there is a possibility of earthquakes with a magnitude greater than 4 on the Richter scale. Idealo, Shabikandi, and Haji Gharatkandi faults respectively have the highest seismic power in the region. Studies also show that there is a direct relationship between the seismic power of faults and the length of the fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic assessment
  • Tectonics
  • Bilehsavar basin
  • Earthquake
  • Active fault