کلیدواژه‌ها = مسیریابی
ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401

مهریار علی محمدی؛ حسین کریم پور؛ حامد سامدلیری؛ مهدی محمد مهدیزاده