نویسنده = حسین کریم پور
ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401

مهریار علی محمدی؛ حسین کریم پور؛ حامد سامدلیری؛ مهدی محمد مهدیزاده