نویسنده = سید محمد علوی
اندازه‌گیری چندمسیری در دریا، شبیه‌سازی و تخمین کانال آکوستیکی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 133-148

عباس اسدزاده؛ سید محمد علوی؛ محمود کریمی؛ هادی امیری