همکاران دفتر نشریه

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد علی امیری آتشگاه

هوافضا دانشگاه تهران

atashgah@ut.ac.ir
0000-0002-8096-4162

دکترمحمود پسندیده فرد

مکانیک سیالات دانشگاه فردوسی مشهد

fard_m@um.ac.ir
0000-0003-2498-5476

دکترمسعود ترابی آزاد

فیزیک دریا استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

torabi_us@yahoo.com
02122423387

دکترقاسم حیدری نژاد

مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

gheidari@modares.ac.ir

دکترقاسم رضایی

فیزیک استاد دانشگاه یاسوج

grezaei@yu.ac.ir
07433223048

دکترابراهیم صادقی

فیزیک استاد دانشگاه یاسوج

sadeghi@yu.ac.ir
07433223048

دکترمسعود صدری نسب

فیزیک دریا دانشیار دانشگاه تهران

masoud.sadri@ut.ac.ir

دکترعباسعلی علی اکبری بیدختی

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

bidokhti@ut.ac.ir
02188009560

دکترمحمد رضا کازرانی وحدانی

فیزیک استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kazerani@mut.ac.ir
07136254388

دکترمسعود کاوش

فیزیک استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

m_kavosh@mut-es.ac.ir
03145220320

دکترهنگامه کشاورز

مهندسی مخابرات دانشگاه سیستان و بلوچستان

keshavarz@ece.usb.ac.ir
0000-0002-4447-1301

دکترمحمود کریمی

مهندسی برق استاد دانشگاه شیراز

karimi@shirazu.ac.ir
07136133043

دکتررضا مردانی

فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mardani_r@mut.ac.ir
0000-0001-7991-4806

دکترحمید نادگران

فیزیک استاد دانشگاه شیراز

nadgaran@susc.ac.ir
07136137011

دکترحسین شاهمیرزایی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hshahmirzaee@mut.ac.ir