همکاران دفتر نشریه

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد علی امیری آتشگاه

هوافضا دانشگاه تهران

[email protected]
0000-0002-8096-4162

دکترمحمود پسندیده فرد

مکانیک سیالات دانشگاه فردوسی مشهد

[email protected]
0000-0003-2498-5476

دکترمسعود ترابی آزاد

فیزیک دریا استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

[email protected]
02122423387

دکترقاسم حیدری نژاد

مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

[email protected]

دکترقاسم رضایی

فیزیک استاد دانشگاه یاسوج

[email protected]
07433223048

دکترابراهیم صادقی

فیزیک استاد دانشگاه یاسوج

[email protected]
07433223048

دکترمسعود صدری نسب

فیزیک دریا دانشیار دانشگاه تهران

[email protected]

دکترعباسعلی علی اکبری بیدختی

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

[email protected]
02188009560

دکترمحمد رضا کازرانی وحدانی

فیزیک استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

[email protected]
07136254388

دکترمسعود کاوش

فیزیک استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

[email protected]
03145220320

دکترهنگامه کشاورز

مهندسی مخابرات دانشگاه سیستان و بلوچستان

[email protected]
0000-0002-4447-1301

دکترمحمود کریمی

مهندسی برق استاد دانشگاه شیراز

[email protected]
07136133043

دکتررضا مردانی

فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

[email protected]
0000-0001-7991-4806

دکترحمید نادگران

فیزیک استاد دانشگاه شیراز

[email protected]
07136137011