پایش کم فشاری‌های جوی و تاثیر آنها بر تراز آب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه اقیانوس شناسی فیزیکی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این تحقیق کم­فشاری­های جوی، منشأ و مسیر چرخندهای جوی­ ایجادشده بر دریای خزر در سال 2015 بررسی می‌شود. سپس سرعت جابه‌جایی چرخندهای جوی و تغییرات تراز آب ناشی از کم‌فشاری جوی و باد در فصل‌های مختلف سال تحلیل می‌شود. در این تحقیق از داده­های تراز ثبت‌شده در ایستگاه­های بندر امیرآباد، بندرانزلی، فریدون‌کنار و نیز داده­های میانگین فشار تراز آب و باد از سایت ECMWF با گام زمانی 6 ساعته و دقت 0/125 درجه جغرافیایی استفاده گردید و برای سال­ 2015 داده­های تراز آب با داده­های ثبت‌شده ایستگاه­ها، صحت‌سنجی شده و سپس منشأ و سرعت جابه­جایی چرخندهای جوی و تراز آب ناشی از کم‌فشاری جوی و باد بررسی شده است. از نتایج این تحقیق می­توان به تغییرات غالب تراز آب در مناطق شرقی خزر جنوبی ناشی از کم­فشاری جوی و در مناطق غربی این حوضه، ناشی از باد اشاره کرد. به‌عنوان‌نمونه در 16 آگوست در ایستگاه انزلی تغییرات تراز ناشی از کم­فشاری جوی و باد به‌ترتیب 6/1 و 4/2 سانتی‌متر و در 5 آوریل در ایستگاه امیرآباد این مقادیر به‌ترتیب 1/5 و 0/5 سانتی‌متر است. همچنین می­توان به منشأ کم­فشاری­های جوی در ماه­های فوریه و می از مناطق شمال­غربی خزر و در ماه­های آگوست و نوامبر از غرب و جنوب­غربی این حوضه اشاره کرد. سرعت جا‌به‌جایی چرخند جوی در ماه­های فوریه، می، آگوست و نوامبر به‌ترتیب 15/8، 5/3، 3 و 9/8 متر بر ثانیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring of atmospheric low pressure and its impact on the Caspian Sea water level

نویسندگان [English]

  • Negin Hatami Bavarsaad 1
  • Dariush Mansoury 2
  • Mohammad Reza Khalilabadi 3
1 M.Sc student of Physical Oceanography, College of Marine Science, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
2 Faculty of Physical Oceanography, College of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
3 Malek-Ashtar University
چکیده [English]

In this research, the low atmospheric pressure as well as the origin and trajectory of the atmospheric cyclone created on the Caspian Sea for 2015 were investigated. The data required in this study including the recorded data by the stations in Amirabad, Anzali and Fereydunkenar as well as the mean sea level pressure and wind data have been obtained from ECMWF site at a 6-hour time interval and with a precision of 0.125. The data verified with the data obtained from the stations, and then, the origin and speed of atmospheric cyclone and the sea water level due to low atmospheric pressure and wind were analyzed. The results of this research show predominant sea water level changes in the eastern regions of the Southern Caspian Basin due to low atmospheric pressure and in the western regions of the basin due to wind, e.g., on August 16th, in Anzali Sstation, the sea water level changes due to low atmospheric pressure and wind was reported to be1.6 and 2.4 centimeters, respectively; and on April 5th, in Amir Abad Station, these values were reported to be 1.5 and 0.5 centimeters, respectively. The most important results of this study are the sources of atmospheric low pressure in February and May from the north-western regions of the Caspian Basin and in August and November from the western and southwestern regions of the basin. The displacement speed of the atmospheric cyclone in February, May, August and November is respectively 15.8, 5.3, 3, and 9.8 m/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea Level
  • Atmospheric Low Pressure
  • Wind
  • Caspian Sea
1[ خلیل‌آبادی محمدرضا، سرانجام بهادر. مبانی دینامیک اقیانوس­ها. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ 1391.
]2[ ناظم­ السادات سیدمحمد جعفر. مبانی هوا و اقلیم ­شناسی. مرکز نشر دانشگاهی؛ 1388.
]3[ مفیدی عباس، زرین آذر. تحلیلی بر ماهیت و ساختار مراکز پرفشار و کم ­فشار. مجلۀ رشد آموزش زمین­شناسی. 1385؛ 47: 54-58.
]4[ چگینی وحید. نظریه‌های موج. انتشارات شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری؛ 1377.
[5] Naderi Beni A, Lahijani H, Mousavi Harami R, Arpe K, Leroy S, Marriner N. & Reimer P. Caspian sea-level changes during the last millennium. historical and geological evidence from the south Caspian Sea. Climate of the Past.2013; 9(4): 1645-65.
[6] Vogt M, Payne M, Lachkar Z, Gruber N, Salmanmahiny A, & Hosseini S. Biogeographic classification of the Caspian Sea. Biogeosciences. 2014; 11(22): 6451.
]7[ حیدری مهناز. تأثیر عبور چرخندهای هواشناسی بر نوسان سطح آب در کانال قشم [پایان‌نامه]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ 1390.
[8] Khalilabadi M. The effect of meteorological events on sea surface height variations along the northwestern Persian Gulf. Current Science. 2016; 110(11): 2138-2141.
]9[ اقتصادی شهمیر، زاهدی رفیعه. مطالعۀ عوامل تأثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی. مجلۀ علوم و فنون دریایی. 1390؛10(3): 4-13.
 [10] Sultan SA, Ahmad F, Elghribi NM, Al-Subhi AM. An analysis of Arabian Gulf monthly mean sea level. Continental Shelf Research. 1995 Jan 1;15(11-12):1471-82.
[11] Arpe K, Leroy SA. The Caspian Sea Level forced by the atmospheric circulation, as observed and modelled. Quaternary international. 2007 Oct 1;173:144-52.
[12] Ibrayev RA, Özsoy E, Schrum C, Sur HI. Seasonal variability of the Caspian Sea three-dimensional circulation, sea level and air-sea interaction. Ocean Science. 2010 Mar 1;6(1):311-29.
[13] Pinardi N, Bonaduce A, Navarra A, Dobricic S, Oddo P. The Mean Sea Level Equation and Its Application to the Mediterranean Sea. Journal of Climate. 2014 Jan 1;27(1):442-7.
[14] Arpe K, Leroy S, Lahijani H, Khan V .Impact of the European Russia drought in 2010 on the Caspian Sea level. Hydrology and earth system science. 2012;16:19-27.
[15] Chen JL, Wilson CR, Tapley BD, Save H, Cretaux JF. Longterm and seasonal Caspian Sea level change from satellite gravity and altimeter measurements. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2017 Mar 1;122(3):2274-90.
[16] Hankin S, Callahan J, Manke A, O’brien K, Wei Y. FERRET User’s guide Version 5.8. NOAA/PMEL; 2004.
[17] Oey L, Chang YL, Lin YC, Chang MC, Xu F, Lu HF. ATOP-The advanced Taiwan Ocean Prediction System based on the mpiPOM. Part1: Model Descriptions, Analysis and Results, Terrestrial, Atmospheric & Oceanic Sciences. 2012;24(1):137-58.