مطالعه جریان های سطحی در دریای عمان با استفاده از داده‌های HYCOM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

چکیده

جریان‌های سطحی دریایی از اهمیت بالایی در مطالعات دریایی برخوردارند. این جریان‌ها می‌توانند عامل مهمی در انتقال چگالی، مواد مغذی یا آلاینده‌ها در محیط‌های اقیانوسی محسوب شوند. محدوده آبی خلیج فارس و دریای عمان از مهمترین آبراه‌های دنیا به شمار می‌رود. در این پژوهش، از داده‌های جریان HYCOM، در سال 2019 بهره گرفته‌شده و جریان‌های دریای عمان به‌صورت ماهانه در این سال، در محیط GIS، بررسی گردید. قوی‌‌ترین جریان‌های دریای عمان در پاییز و زمستان (در ژانویه ومارس)، شکل می‌گیرند. شکل جریان‌ها در زمستان چرخه‌ای و در پاییز مرزی و قدرتمند است. قطر چرخه‌ ماه ژانویه در حدود 235 کیلومتر است. جریان مرزی جنوبی در ماه اکتبر، طولی در حدود 390 کیلومتر داشته و در حال خروج از دریای عمان است. بیشترین مقدار سرعت جریان در دریای عمان m/s 1/1 و کمترین مقدار آن 0/001m/s  است. جریان ورودی به خلیج‌فارس دارای شوری کمتری و سرعت بیشتری نسبت به جریان خروجی از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of surface currents in the Oman Sea using HYCOM data

نویسنده [English]

  • Hajar Karami
Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Surface currents have great importance in marine studies. These currents can be an important factor in the transfer of density, nutrients or pollutants into the ocean environment. The water area of the Persian Gulf and the Sea of Oman is one of the most important waterways in the world. In this study, HYCOM current data in 2019 are used and the currents of the Oman Sea are surveyed month by month in same year, in GIS software. The strongest currents of the Oman Sea are forming in autumn and winter (in January and March). The shape of the currents is cyclic in winter and marginal and strong in autumn. The diameter of the January cycle is about 235km. The southern border current in October is about 390km and it is leaving the Oman Sea.  The highest value of velocity in the Oman Sea is 1.1m/s and the lowest value is 0.001m/s. The inflow to the Persian Gulf has less salinity and more velocity than the outflow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • current
  • Oman Sea
  • HYCOM
  • GIS
[1] Neumann G. Ocean currents. Elsevier; 2014 May 14. ‏
[2] Tomczak M, Godfrey JS. Regional oceanography: an introduction. Daya books; 2003.
[3] Belkin IM, Cornillon PC, Sherman K. Fronts in large marine ecosystems. Progress in Oceanography. 2009 Apr 1;81(1-4):223-36.
]4[ اکبری پرستو. مدل‌سازی عددی گردش آب دریای عمان با استفاده از مدل FVCOM ]رساله دکترا[. خرمشهر: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 1395.
[5] Farzaneh S, Parvazi K, Noroozi T. Investigation of Geostrophic and Ekman surface current using satellite altimetry observations and surface wind in Persian Gulf and Oman Sea. Journal of the Earth and Space Physics. 2018Dec 22;44(4):1-8. 
[6] Ghazi E, Ezam M, Aliakbari Bidokhti A, Torabi Azad M, Hasanzade E. Modeling Thermohaline Front of the Persian Gulf Outflow in the Oman Sea. Hydrophysics. 2018 Aug 23;4(1):1-7.
[7] Jedari Attari M, Haghshenas SA, Bakhtiari A, Nemati MH. Ocean Currents Modeling along the Iranian Coastline of the Oman Sea and the Northern Indian Ocean. Journal of Hydraulic Structures. 2018 Jun 1;4(1):36-54.
]8[ اکبری نسب محمد، جعفرزاده مهدی، عبداله نژاد ابوالحسن. بررسی روند جریان نفوذی از خلیج‌فارس به دریای عمان. ارائه‌شده در: دومین همایش بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس؛ 1392 بهمن 69-67؛ تهران، ایران.
[9] Khalilabadi MR. ‎ 3D modeling of Circulation in the Oman Sea Using the MITgcm Model. Hydrophysics. 2016 Sep 21;2(1):61-8.
[10] VanSwieten JH, Meyer I, Alsenas GM. Evaluation of HYCOM as a tool for ocean current energy assessment. Proceedings of the 2nd Marine Energy Technology Symposium METS14 2014 Apr 15-18; Seattle, WA.
[11] Chassignet EP, Smith LT, Halliwell GR, Bleck R. North Atlantic simulations with the Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM): Impact of the vertical coordinate choice, reference pressure, and thermobaricity. Journal of Physical Oceanography. 2003 Dec;33(12):2504-26.
[12] Torabi Azad M, Hamzei S. Field Study of Currents in the North of Strait Hormuz. Journal of Environmental Science and Technology. 2016 Mar 20;18(1):61-77.
]13[ پاخیره زن محمد، راه بانی مریم، بلوچی ساجده، اسلامی مهدی آبادی فایقه. شبیه‌سازی جریان‌های شمال غرب دریای عمان با استفاده از مدل مایک. ارائه‌شده در: شانزدهمین همایش صنایع دریایی ایران؛ 1393  آذر؛ بندرعباس، ایران.
[14] Sikhakolli R, Sharma R, Basu S, Gohil BS, Sarkar A, Prasad KV. Evaluation of OSCAR ocean surface current product in the tropical Indian Ocean using in situ data. Journal of earth system science. 2013 Feb 1;122(1):187-99.
[15] Reynolds RM. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 1993 Jan 1; 27:35-59.
[16] Google Earth [Internet]. 2022 [update 2022; cited 2022 Jan 3].Available https://earth.google.com/web/@24.68473717,58.67867767,218.70762527a,1431916.8530193d,35y,0h,0t,0r
[17] George MS, Bertino L, Johannessen OM, Samuelsen A. Validation of a hybrid coordinate ocean model for the Indian Ocean. Journal of Operational Oceanography. 2010 Jan 1;3(2):25-38.
[18] Stommel H. Wind-drift near the equator. Deep Sea Research (1953). 1959 Jan 1; 6:298-302.
[19] Gill AE, Adrian E. Atmosphere-ocean dynamics. Academic press; 1982 Dec 12.
[20] Derakhshan Alamdarloo P, Khalilabadi M, Dehghani Ashkezari G. Modeling Marine Currents in the Gulf of Oman Using the Mike3D Model. Journal of Environmental Science Studies. 2020 Mar 20;5(1):2404-12.
[21] Khalilabadi MR, Sadrinassab M, Chegini V, Akbarinassab M. Internal Wave Generation in the Gulf of Oman (Outflow of Persian Gulf).Indian journal of Geo-Marine Sciences.2015;44(3):371-5.
]22[ کارمی هاجر. شناسایی جبهه‌ها در خلیج‌فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ]پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد[. مازندران: دانشگاه مازندران. 1395.
[23] L'Hégaret P, Carton X, Louazel S, Boutin G. Mesoscale eddies and submesoscale structures of Persian Gulf Water off the Omani coast in spring 2011. Ocean Science. 2016 May 20;12(3):687-701.