بررسی تأثیر احداث موج‌شکن نخل‌ناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ،مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج فارس، بندرعباس

3 کارشناس ارشد پژوهشی/ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج فارس، بندرعباس

چکیده

در هیدرودینامیک سواحل، سازه­ های دریایی نقش مؤثری در تغییرات مورفولوژی ساحل و شرایط طبیعی جریان­ ها در منطقه دارند. اغلب، ساخت سازه­ هایی مانند اسکله، به تغییر الگوی جریان­ های ساحلی و دیگر عوامل مرتبط با آن نظیر نرخ رسوب­گذاری، کدورت آب و شوری منجر خواهد شد. در پژوهش پیش­ رو، با استفاده از اندازه­ گیری­ های میدانی جریان­ های ساحلی با شبیه ­سازی عددی و استفاده از نرم ­افزار ROMS ، تأثیر ساخت اسکله نخل ­ناخدا در الگوی جریانات ساحلی بررسی شده است. اندازه­ گیری­ های میدانی سرعت جریان­ های ساحلی با دستگاه ADCP، در یک دوره 30 روزه، در دولایه سطحی و عمقی انجام شد. همچنین تعیین مقدار کدورت و شوری با CTD انجام شد. برای بررسی اثرات ساخت اسکله، شبیه­ سازی در دو حالت، با و بدون در نظر گرفتن اسکله انجام و با داده­ های میدانی کالیبره شده ­اند. بر اساس نتایج، احداث این سازه موجب تغییر در خط ساحل و افزایش 104×40 مترمربع به منطقه ساحلی شده است. همچنین بر اساس نتایج شبیه ­سازی، تغییر در سرعت و جهت جریان در غرب اسکله می ­تواند عامل تغییر کدورت در این منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Nakhle Nakhoda pier construction on current pattern and turbidity in the region

نویسندگان [English]

  • Majid Zarezadeh 1
  • Maryam Rahbani 1
  • Samad Hamzeei 2
  • Mazyar Khosravi 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science. Persian Gulf Oceanography Center, Bandar Abbas, Iran
3 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science. Persian Gulf Oceanography Center, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

In coastal hydrodynamics, shore structures play an important role in changes in coastal morphology and natural current conditions in the region. Generally, the construction of structures such as piers leads to a change in the pattern of coastal currents as well as other related parameters such as sedimentation rate, turbidity, and salinity. In the present study, using field measurements and model simulation of coastal currents, the effect of Nakhle Nakhoda pier construction on the coastal flow pattern is investigated. Field velocity measurements are carried out by ADCP over a 30-day period in two depth layers. Turbidity and salinity are also collected using CTD. All the data are statistically analyzed. The results show that different parameters are affected by the change of coastal current, and the greatest effect is on turbidity. The ROMS model is used to simulate the area in two modes, with and without the pier. According to the results, the construction of this structure has caused a change in the coastline and an increase of more than 40×104 square meters to the coastal area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal current
  • Field Measurement
  • Numerical Modeling
  • Nakhle Nakhoda pier
  • Regional Ocean Modeling System (ROMS)
[1] Bolanos R, Tornfeldt J V, Benetazzo A. Modeling ocean currents in the northern Adriatic Sea. Continental Shelf Research. 2014;(87):54–72.
[2] Hunter J.R. The physical oceanography of Persian Gulf, a review and theatrical interpretation of previous observation. First Gulf Conference on Environment and Pollution;1982  February 7-9 ,Kuwait
[3] Azizpour Jafar, Siadatmousavi Seyed Mostafa,  Chegini Vahid. Measurement of tidal and residual currents in the Strait of Hormuz. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2016;(178): 101-109
[4] کرم‌خانیکی علی، قاضی سید حسین، دقیق حمیده، دقیق یونس. بررسی جریان در اطراف جتی‌های کیاشهر، هشتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی؛ 6-4 آذر 1387؛ تهران.
[5] اسماعیلی مهدی، آزرم‌سا سید علی، کرمی‌خانیکی علی. شبیه‌سازی جریان‌های کرانه‌ای با استفاده از مدل عددی MIKE21 بررسی موردی منطقه کیاشهر. مجله فیزیک زمین و فضا.1388؛ (35): 156-139.
[6] Militello A, Hughes SA. Circulation Pattern at Tidal Inlets with Jetties. US Army Corps of Engineers; 2000 September; Report No.:ERDC/CHL CETN-IV-2.
[7] Masria A, Negm A, Iskander M, Saavedra O  C. Numerical Investigation of the Impact of Jetties on Accretion Problem at Rosetta Promontory Egypt. International Journal of Environmental Science and Development, 2014; 5(6): 510-6.
[8] Mueller D S, Wagner C R, Rehmel M S, Oberg K A, Rainville F. application of hydrodynamic , Measuring Discharge with Acoustic Doppler Current Profilers from a Moving Boat, 3 th ed,  science for changing word USGS; 2013;73-75
[9] Agoshkov VI, Ambrosi D, Pennati V, Quarteroni A, Saleri F. Mathematical and numerical modelling of shallow water flow. Computational Mechanics. 1993 Sep;11(5):280-99.
[10] Warner JC, Defne Z, Haas K, Arango HG. A wetting and drying scheme for ROMS. Computers & geosciences. 2013 Aug 1;58:54-61.
 [11] Togneri M, Lewis M, Neill S, Masters I. Comparison of ADCP observations and 3D model simulations of turbulence at a tidal energy site. Renewable Energy. 2017 Dec 1;114:273-82.
[12] Solano M, Canals M, Leonardi S. Development and validation of a coastal ocean forecasting system for Puerto Rico and the US Virgin Islands. Journal of Ocean Engineering and Science. 2018 Sep 1;3(3):223-36.
[13] Carvlho GV, Soares F, Cabral M, Lucas M. San Bernardino Strait Hydrodynamic Modeling for yield assessment and optimization. ICOE Conference ;2018 June12-14; Normandie, France.