مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

2 استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران

5 دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و استخراج طیف از سری زمانی مؤلفه‎های سرعت، پریود مؤلفه‎های جزرومدی روزانه و نیمروزانه مشخص شد و با برداشتن جزرومد توسط فیلتر پایین گذر سرعت جریان باقیمانده بدست آمد. جهت جریان‎های باقیمانده از زمستان تا بهار یک جریان سطحی را به درون خلیج و یک جریان را به سمت خارج خلیج نشان داد وگویای این مطلب است که در این منطقه گردش باروکلینیک ﺁنتی سیکلونی شکل می‎گیرد. سرعت جریان باقیمانده حدود 10 cm/s و سرعت جریان جزرومدی 50 cm/s بدست ﺁمده است. بررسی طیف‎های دما و شوری نشان داد که جزرومد تا عمق 30 متر بر دما اثر گذاشته و در عمق‎های پایین‎ترتاثیر ﺁن ضعیف است و شدت ﺁن در بهار بیشتر از زمستان است. بنا براین از سطح به عمق با سرد شدن ﺁب، اثر جزرومد بر دما کاهش می یابد که علت ﺁن می تواند مربوط به تشکیل گرادیان دمایی و ترمو کلاین در بهار باشد و یا اثر رفت و بر گشتی جزرومد که ایجاد موج می‎کند و باعث افزایش دما و کاهش شوری می‎گردد. در قسمت‎هایی که لایه بندی قوی‎تر است گرادیان شدیدتر بوده و اثر جزرومد نیز قوی‎تر می باشد. تاثیر جزرومد بر شوری نیز در سطح بسیار ضعیف بوده و در برخی از اعماق قوی‎تر است که احتمال دارد به علت توپوگرافی منطقه و اثر رفت و برگشتی موج باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Tidal and Residual Current in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Eram Ghazi 1
  • Abbbasali Aliakbari Bidokhti 2
  • Mojtaba Ezam 3
  • Mojtaa Zoljoodi 4
  • Masoud Torabi Azad 5
1 Department of Marine Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 University of Tehran Institute of Geophysics, Tehran, Iran.
3 Department of Marine Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Atmospheric science Meteorological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran.
5 Department Physical Oceanography, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, using filed data measurement and time series spectral analysis on velocity factors, the period for diurnal and semidiurnal tide elements of the current were determined. The direction of the residual currents showed a surface current into the Persian Gulf and another current out of the Gulf. This indicates that in this region, the anticlockwise gyre takes place at the same time as time stratification and thermocline. The velocity of the residual current is about 10 cm/s and the velocity of the tidal current is measured at 50 cm/s. the diagrams show that the tidal current has affected the temperature up to the 30 m depth and in lower depth, it has less effect on temperature. It also has a stronger effect in spring than in winter. Therefore, moving from surface to depth, as the water temperature decreases, the effect of the tide on the temperature is decreased. The maybe related to the formation of temperature gradient and thermocline in the spring or the back and forth movement of the tidal current which created the waves and caused the increase in the temperature and decrease in the salinity. Where there are stronger layers, there is a stronger gradient as well as stronger tide effect. Also, the effect of the tide on salinity on the surface is very weak while it is stronger in some depths which may be related to the area topography and back and forth movement of the tide current.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tidal current"
  • "Residual Current"
  • "Time series analysis"
  • "Persian Gulf "
[1] Reynolds RM. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 1993 Jan 1;27:35-59.
[2] Johns W, Yao F, Olson D, Josey S, Grist J, SmeedD. Observations of seasonal exchange through the Straits of Hormuz and the inferred heat and freshwater budgets of the Persian Gulf. Journal of Geophysical Research. 2003 08(C12); 3391. doi:10.1029/2003JC001881.
[3] Bower AS, Hunt HD, Price JF. Character and dynamics of the Red Sea and Persian Gulf outflows. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2000 Mar 15;105(C3):6387-414.
[4] Robertson R, Field A. BAROCLINIC. Oceanography. 2005 Dec;18(4):62.
[5] Stephen A, Swift, and Bower AS. Formation and circulation of dense water in the Persian Gulf. Woods Hole Oceanographic Institution   Woods Hole. 2000 MA 02543.
[6] Kämpf J, Sadrinasab M. The circulation of the Persian Gulf: a numerical study. Ocean Science Discussions. 2005 May 12;2(3):129-64.
[7] Babu MT, Vethamony P, Desa E. Modelling tide-driven currents and residual eddies in the Gulf of Kachchh and their seasonal variability: A marine environmental planning perspective. Ecological modelling. 2005 Jun 1;184(2-4):299-312.
[8] Hughes P, Hunter JR. Physical oceanography and numerical modelling of the Kuwait Action Plan Region. UNESCO Division of Marine Sciences report ;1979:278.
[9] Reynolds RM. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman Results from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 1993 Jan 1;27:35-59.
[10] Thoppil PG, Hogan PJ. A modeling study of circulation and eddies in the Persian Gulf. Journal of Physical Oceanography. 2010 Sep;40(9):2122-34.
 [11] Hunter JR. Aspects of the dynamics of the residual circulation of the Persian Gulf. In: Gade MG, Edward A, Svendsen H, editors. Coastal oceanography. Boston: Springer; 1983. p. 31-42.
[12] Bidokhti AA, Ezam M. The structure of the Persian Gulf outflow subjected to density variations. Ocean Science. 2009 Jan 12;5(1):1-2.