بررسی شوری سطحی آب خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سنجنده‌های مودیس و سنجنده گمانه‌زن مایکروویو پیشرفته واحدB

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

این مقاله به بررسی و برآورد تغییرات شوری سطحی آب خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای بر مبنای روشی جدید می‌پردازد. هدف و نوآوری اصلی این کار پژوهشی آن است که بر مبنای  روش‌های آماری مناسب و قابل‌اعتماد  از توانایی داده‌های  سنجش از راه دور ماهواره‌ای برای برآورد کم‌هزینه، آسان و در بازه زمانی مناسب جهت تعیین شوری سطح خلیج‌فارس  استفاده می‌کند. در این تحقیق  از داده‌های ماهواره‌ای سنجنده مودیس و سنجنده گمانه‌زن مایکروویو پیشرفته واحدB  استفاده شده است و الگوریتم آماری جدیدی برای آنالیز داده‌های آن‌ها ارائه شده است. الگوریتم جدید مبتنی بر روش رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌افزار آماری R  است. داده‌های موردمطالعه به مدت یک سال  جمع‌آوری شده است و برمبنای الگوریتم پیشنهادی  در این  نرم‌افزار مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها بر مبنای روش پیشنهادی حاکی از آن است که استفاده از داده‌های ماهواره‌ای  سنجنده‌ های یادشده  برای تعیین الگوی شوری سطحی آب خلیج‌فارس دقت کافی را دارند، همچنین بر مبنای روش جدید پیشنهادی  می‌توان یک پایگاه داده آماری مفید و با دقت مناسب ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Sea Surface Salinity in the Persian Gulf Using Data of MODIS and AMSU-B Sensors

نویسندگان [English]

  • maryam dabestani 1
  • Mahdi Mohammad Mahdizadeh 1
  • Abualhasan Gheybi 1
  • Jafar Azizpour 2
1 hormozgan university
2 Ocean Science Research Center,Nowshahr
چکیده [English]

This Paper Investigates and estimates the variations of sea surface salinity (SSS) in the Persian Gulf using moderate resolution imaging spectro-radiometer (MODIS) data on the Aqua satellite and the advanced microwave sounding Unit-B (AMSU-B) sensor on the NOAA-16 satellite in order to use remote sensing science for a more efficient and with more time distribution of salinity in the Persian Gulf. In this research a multiple-linear regression model in R software was developed using the data of MODIS and AMSU-B sensors. The data were obtained during a period of one year and fed to the R software. After processing the data in the R software, the correlation coefficient (R2) for salinity was calculated between field data and MODIS and AMSU-B sensors data. The correlation coefficients for MODIS and AMSU-B sensors were 0.86 and 0.85, respectively. Also, root mean square error (RMSE) between satellite data and in Situ data for salinity using MODIS and AMSU-B sensors were 0.62 Psu and 0.07 Psu respectively. The results show the accuracy of sensors for determining the sea surface salinity pattern in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "SSS"
  • "Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer sensor data"
  • "Advanced Microwave Sounding Unit -B sensor data"
  • "multi-linear regression"
  • "Persian Gulf