کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی میزان تغییر سرعت صوت نسبت به زاویة تابش به علت تغییر جریان در دریای عمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-12

مریم محمدی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ افشین محسنی آراسته


2. بررسی تغییرات فصلی و مکانی خصوصیات فیزیکی آب در منطقۀ آلاشت‌رود و لاویج‌رود

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-58

عزیز عبدالهی؛ سمیه نهاوندیان


3. مطالعه‌ی پارامترهای فیزیکی آب در تنگه‌ی هرمز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-24

جعفر عزیزپور؛ سیدمصطفی سیادت موسوی؛ وحید چگینی