اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترحسین شاهمیرزایی

فیزیک استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hshahmirzaeemut.ac.ir
07136254467

سردبیر

دکترمحمود مرادی

فیزیک استاد دانشگاه شیراز

moradisusc.ac.ir
07136137013

کارشناس نشریه

زهراجولایی

کارشناس ارشد علم سنجی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hydhydjournalgmail.com
07136239434