دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، شهریور 1398، صفحه 1-176 
بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی

صفحه 47-59

سعید ملا اسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


تخمین انرژی قابل استحصال از امواج با ایجاد جریان‌های شکافنده مصنوعی

صفحه 73-85

بهارک صباحی نمینی؛ مجید قدسی حسن آباد؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


شبیه‌سازی و مشاهدۀ تجربی تولید پالس صوتی با تابش پالس لیزر روی فلز

صفحه 125-132

حسین شاهمیرزایی؛ عبدالرضا اسرار؛ رضا مردانی؛ محمد هادی سخنور


اندازه‌گیری چندمسیری در دریا، شبیه‌سازی و تخمین کانال آکوستیکی

صفحه 133-148

عباس اسدزاده؛ سید محمد علوی؛ محمود کریمی؛ هادی امیری