دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور

صفحه 1-13

ندا آصف جاه؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب


نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر


طراحی تقویت کننده کلاس-D ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک

صفحه 75-84

رضا تقوی؛ عبدالخالق محمدیان دهزیری؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ رضا مردانی