دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین 1395، صفحه 1-68 
مقایسه کیفی داده های امواج ناشی ازباد درسواحل جزیره فارور

صفحه 13-23

حسین پورشیخی؛ محمد علی نجارپور؛ امیر اشتری لرکی