دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

1. الگوی امواج ناشی از باد در دریای خزر

صفحه 1-11

حسین فرجامی؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


4. مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس

صفحه 41-51

ارم قاضی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ مجتبی ذوالجودی؛ مسعود ترابی آزاد


6. بررسی اثر غیرخطی سرعت باد اندازه گیری شده در پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از باد

صفحه 71-83

همایون احمدوند؛ محمد علی نجارپور؛ محمد اکبری نسب؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی