دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، شهریور 1399، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

ارزیابی میزان تغییر سرعت صوت نسبت به زاویة تابش به علت تغییر جریان در دریای عمان

صفحه 1-12

مریم محمدی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ افشین محسنی آراسته


تحلیل صوتی پوسته محافظ سونار به روش تحلیل انرژی آماری

صفحه 53-66

محمد صادق ابراهیمی؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ مهدی دادخواه


تحلیل فرم بدنه یک سی‌گلایدر با استفاده از شبیه‌سازی عددی و آزمایش مدل

صفحه 127-141

سید روح‌اله میرباقری؛ حسین خانزادی؛ کریم اکبری وکیل آبادی