طراحی نرم افزارجهت تعیین ارتفاع وزاویه فازجزرومد در سواحل شمالی دریای عمان (جاسک- چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیک دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادگروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جزرومد درسواحل شمالی دریای عمان به لحاظ تردد شناورهاوفعالیتهای زیست محیطی ازاهمیت زیادی برخورداراست.دراین تحقیق نرم افزاری طراحی شده است که با استفاده ازداده های یک ماهه سطح ترازآب ثبت شده درطی سالهای2005تا2008 در مناطق جاسک وچابهار،دامنه وزاویه فاز 23مؤلفه جزرومدی رابه روش آنالیز کمترین مربعات محاسبه می کند.همچنین عدد کشند جاسک وچابهاررادرهرماه بدست می آورد.درنتیجه نوع کشند منطقه شناسایی شده ومیانگین ارتفاع آب در هر ماه نیز مشخص می گردد.همچنین توسط نرم افزارArcGIS خطوط هم دامنه وهمفاز جزرومدی سواحل شمالی دریای عمان ،رسم گردید.تغییرات ارتفاع جزرومد دراین سواحل واختلاف دامنه وزاویه فاز جاسک وچابهار محاسبه شد.جهت صحت سنجی نتایج ازداده های اندازه گیری شده توسط سازمان نقشه برداری کشوراستفاده بعمل آمد.نتایج نشان می دهد که دامنه مؤلفه های M_2‚ S_2 ‚ K_1 وO_1 برای جاسک به ترتیب 66 ،31 ،40 و20 سانتیمتر وچابهاربه ترتیب برابر63 ، 27 ، 41 و20 سانتیمتر می باشد.وهمچنین باتوجه به این که مقدار عددکشند درمحدوده بین25/0و5/1قراردارد،نوع جزرومد در این مناطق ازنوع مختلط عمدتاٌ نیمه روزانه است. بامقایسه اختلاف بین حداقل وحداکثرارتفاع آب در جاسک وچابهار مشخص شد که تغییرات ارتفاع آب درجاسک بیشتر از چابهار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Design of a Software for Determination of Tide Height and Phase Angle on the North Coasts of the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Farid Hosseini 1
  • Massoud Torabi Azad 2
  • kamran lari 3
1 M.Sc in Physical Oceanography, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Marine Physics, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Marine Physics, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tides in the northern coast of Oman Sea are strategically of great importance because of vessels' traffic and environmental activities. Software has been designed in this research to calculate the range and the phase angle of 23 tidal components by the least square method analysis in Jask & Chabahar areas through the time period of 2005 to 2008 drawing upon one month's data concerning recorded tidal levels. The per-month tidal number can be calculated by this software for Jask and Chabahar. As a result the type of tides in the whole region could be recognized. Moreover, the software ArcGIS has the capacity to draw co-amplitude and co-tidal lines for Northern Oman Sea tiding. So that height changes might be computed in these areas. It is to be reminded that for the purpose of result validation, the data provided by the National Cartographic Organization are made use of. The results indicate that M2, S2, K1, O1 component ranges (for Jask) are, respectively 66, 31, 40 and 20cm; those of Chabahar being, respectively, 63, 27, 41, and 20cm. In view of the fact that the numerical value of the tide ranges from 0.25 to 1. 5, the type of tides in these regions comes, overall, out to be semi-diurnal. Bringing into consideration the differences between Max/Min water levels in Jask and Chabahar their, water level differences in Jask are realized to be more than those of Chabahar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tide
  • amplitude
  • phase angle