استفاده از داده‌های دمای سطحی آب دریای عمان جهت شناسایی آب زیرسطحی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، آموزش و پرورش استان هرمزگان، پارسیان، ایران

2 دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی دانشگاه هرمزگان

3 گروه فیزیک، آموزش و پرورش استان خوزستان، وزارت آموزش و پرورش، اهواز، ایران

چکیده

در این پژوهش با هدف شناسایی و ردیابی آب خلیج فارس در دریای عمان از ماهواره استفاده شده است. ردیابی آّب زیر سطحی خروجی خلیج فارس از گذرگاه تنگه‌ی هرمز به کمک شناسایی ویژگی‌های دمایی آّب سطحی عمان در ناحیه‌ای که وجود آب زیرسطحی خلیج فارس در مطالعات گذشته مورد تایید قرار گرفته است، می‌تواند به ردیابی آب زیرسطحی منجر شود. در این مطالعه از داده‌های دمای ‌سطح‌ دریا از مجموعه داده اوستیا برای حوضه مورد مطالعه که خلیج فارس و قسمتی از دریای عمان (47 الی 45/59 درجه شرقی و 6/22 الی 32 درجه شمالی) می باشد، تهیه شد. سپس با توجه به مطالعات ناشی از داده‌های اندازه‌گیری 73 ساله موجود در منطقه و شناسایی گستره دمایی آب سطحی دریای عمان (00/23- 20/22 درجه سانتی‌گراد) و آب زیر سطحی خلیج فارس (20/22- 00/16 درجه سانتی‌گراد) که بر روی همدیگر قرار گرفته‌اند، داده‌های ماهواره‌ای فیلتر شدند. جهت فیلتر کردن داده‌ها و ترسیم شکل‌ها از کدنویسی در محیط متلب استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که آب خلیج فارس می‌تواند تا قسمت‌های میانی دریای عمان منتقل شود آب سطحی (دمای 5/28 الی 30 درجه سانتی‌گراد) در فصل سرد در محدوده‌ی 5/58 الی 5/59 درجه شرقی و در فصل گرم، به سمت طول‌های جغرافیایی تا بیش از 5/59 درجه شرقی پیشروی می‌نماید. در نتیجه میزان نفوذ آب خلیج فارس در دریای عمان در فصل گرم نیم درجه طول جغرافیایی بیش از فصل سرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using surface temperature data of the Oman Sea to identify subsurface water of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Ramak 1
  • maryam soyufjahromi 2
  • Parasto Akbari 3
1 Department of physics, Education office of Hormozgan Province, Education Ministry, Parsiyan, Iran
2 hormozgan university
3 Department of physics, Education office of Khoozestan Province, Education Ministry, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

In this research, satellite has been used for the purpose of identifying and finding the waters of the PersianGulf in the Sea of Oman.Finding the subsurface water exiting the PersianGulf through the cross of the Strait of Hormuz by identifying the temperature characteristics of Oman's surface water in the area where the presence of subsurface water in the Persian Gulf has been confirmed in previous studies can lead to finding the subsurface water.In this study, the sea surface temperature data of OSTIA for the studied basin, which is the Persian Gulf and a part of the Oman Sea(47 to59.45degrees of east and 22.60 to 32 degrees of north)was prepared.Then, according to the studies based on the73-year measurement data available in the region and identifying the temperature range of the surface water of the Oman Sea(22.20-23.00C) and the subsurface water of the Persian Gulf(16.00-22.20C)superimposed on each other, the satellite data were filtered. In order to filter the data and draw the figures, it was used coding in MATLAB environment.The results show that the water of the Persian Gulf can be transported to the middle parts of the Oman Sea, surface water (temperature 28.5 to 30 degrees of centigrade)in the cold season in the range of58.5to59degrees of east and in the warm season it advances towards the longitudes up to 59.5 degrees of east.As a result, the infiltration rate of Persian Gulf water in the Oman Sea in the warm season is half a degree of longitude more than the cold season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • Water mass
  • Persian Gulf
  • Oman Sea
  • Sea surface temperature