حل تحلیلی معادله دوبعدی و غیرماندگار انتقال آلودگی برای شرایط اولیه و مرزی دلخواه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه سازه های آبی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 عضو هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق حل تحلیلی صورت دوبعدی معادلة جابه‌جایی- ‌پراکندگی- واکنش در دامنة محدود در رودخانه، با استفاده ازروش تبدیل انتگرالی تعمیم یافته استخراج شده است. شرط مرزی بالادست دیریشلت، به همراه تابع غلظت ورودی با الگوی زمانی نامنظم و دلخواه، شرط مرزی پایین دست و سواحل رودخانه نیومن در نظر گرفته شد. همچنین شرط اولیه نیز به‌صورت تابع مکانی کلی در دامنه لحاظ شد. به‌منظور ارزیابی حل استخراج شده، نتایج حاصله از حل پیشنهادی با حل تحلیلی به‌دست‌آمده با استفاده از روش تابع گرین مقایسه شد. به‌این‌ترتیب که در دو مثال فرضی مجزا برای حالتی که آلاینده ورودی از مرز صفر و شرط اولیه به‌صورت تخلیه ناگهانی جرم مشخصی از یک ماده آلاینده در یک نقطه معین در دامنه باشد؛ نیز در حالتی که هم‌زمان شرط اولیه و شرط مرزی با الگوی زمانی نامنظم و دلخواه در دامنه فعال باشند، مقایسه انجام شده و شاخص‌های آماری محاسبه شد. مقدار شاخص‌آماری ضریب هم ‌بستگی برابر با یک و میانگین خطای نسبی حدود 0/1 درصد به دست آمد. مقادیر شاخص‌های محاسبه شده بیانگر انطباق کامل نتایج حاصل از هر دو حل تحلیلی با یکدیگر است. حل تحلیلی پیشنهادی به دلیل انعطاف ‌ پذیری بالادر اتخاذ توابع گوناگون به عنوان شرط مرزی و اولیه، قابلیت بالایی به‌منظور کاربرد در صحت‌سنجی حل‌های عددی پیچیده معادله انتقال آلودگی در حالت‌های دوبعدی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical Solution to Bi-dimensional Unsteady Contaminant Transport Equation with Arbitrary Initial and Boundary Conditions

نویسندگان [English]

  • Neda Mashhadgarme 1
  • Mehdi Mazaheri 2
  • jamal mohammad vali samani 3
1 water structure department, Tarbiat modares university, Tehran
2 water structures department , Tarbiat modares university, Tehran
3 Water structure department, Tarbiat modares university, Tehran
چکیده [English]

In this research, the analytical solution to bi-dimensional Advection-Dispersion-Equation was obtained in the finite domain at the open channels using Generalized Integral Transform Technique (GITT). The upstream boundary condition was considered Dirichlet type with arbitrary and irregular time pattern of the entrance concentration. The downstream, right and left bank boundary condition was considered zero gradient. The initial condition function was assumed in the general form. The Evaluation of the derived solution was performed using two hypothetical examples and by comparing the results with the analytical solution resulting from the Green’s Function Method (GFM). In this way, in the first example, the entrance concentration from the upstream boundary was assumed zero and the initial condition function was considered impulsive at the specific point at the domain. At the second example, the irregular time pattern function of the entrance concentration from the upstream boundary and impulsive initial condition function was considered simultaneously. The results of both examples were compared with the results of GFM and the concentration contours at different times were presented. The results show good agreement between the proposed solution and the GFM solution and report the performance of the proposed solutions is satisfactory and accurate. The proposed analytical solution has high flexibility in adopting the various functions as the initial and boundary conditions. So it is very applicable and useful for verification of the two-dimensional complex numerical models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollutant transport Equation
  • initial condition
  • boundary condition with irregular time pattern
  • finite domain
  • Generalized Integral Transform Technique
[1] Batu V. Applied flow and solute transport modeling in aquifers: fundamental principles and analytical and numerical methods: CRC Press; 2005.
[2] Craig JR, Read WW. The future of analytical solution methods for groundwater flow and transport simulation. XVIII International Conference on Water Resources. 2010.
[3] Chapra SC. Surface water-quality modeling: Waveland press; 1997.
[4] Fischer HB, List JE, Koh CR, Imberger J, Brooks NH. Mixing in inland and coastal waters: Elsevier; 1979.
[5] Batu V. A generalized two-dimensional analytical solute transport model in bounded media for flux-type finite multiple sources. Water Resources Research. 1993;29(8):2881-92
[6] Mazumder B, Xia RJ. Dispersion of pollutants in an asymmetric flow through a channel. International journal of engineering science. 1994;32(9):1501-10.
[7] Yeh G, Cheng J, Short TJUE. 2DFATMIC: User’s manual of a two-dimensional subsurface flow, fate and transport of microbes and chemical model version 1.0. 1997.
[8] Basha H. Analytical model of two-dimensional dispersion in laterally nonuniform axial velocity distributions. Journal of Hydraulic Engineering. 1997;123(10):853-62.
[9] Leij FJ, Priesack E, Schaap MGJ. Solute transport modeled with Green's functions with application to persistent solute sources. Journal of Contaminant Hydrology. 2000;41(1-2):155-73.
[10]  Park E, Zhan HJ. Analytical solutions of contaminant transport from finite one-, two-, and three-dimensional sources in a finite-thickness aquifer. Journal of Contaminant Hydrology. 2001;53(1-2):41-61.
[11]  Mashhadgarme N, Mazaheri M, MohammadVali Samani J. Analytical solutions to one- and two-dimensional Advection-Dispersion-Reaction equation with arbitrary source term time pattern using Green’s function method. Sharif Journal of Civil Engineering. 2017;33-2:77-91.
 [12] De Barros F, Mills W, Cotta RJ. Integral transform solution of a two-dimensional model for contaminant dispersion in rivers and channels with spatially variable coefficients. Environmental Modelling Software. 2006;21(5):699-709.
[13]  Chen JS, Chen JT, Liu CW, Liang CP, Lin CW. Analytical solutions to two-dimensional advection–dispersion equation in cylindrical coordinates in finite domain subject to first-and third-type inlet boundary conditions. Journal of Hydrology. 2011;405(3-4):522-31.
[14]  van Genuchten MT, Leij FJ, Skaggs TH, Toride N, Bradford SA, Pontedeiro EMJ. Exact analytical solutions for contaminant transport in rivers 1. The equilibrium advection-dispersion equation. Journal of Hydrology Hydromechanics. 2013;61(2):146-60.
[15]  Chen JS, Liang CP, Liu CW, Li LY. An analytical model for simulating two-dimensional multispecies plume migration. Hydrology Earth System Sciences. 2016;20(2):733-53.
[16]  Cole A, Abdulrahim A, Olayiwola R, Shehu MJ. Analytical simulation of two dimensional advection dispersion equation of contaminant transport. Journal of Applied Sciences Environmental Management. 2017;21(5):827-32.
[17]  Das P, Begam S, Singh MKJ. Mathematical modeling of groundwater contamination with varying velocity field. Journal of Hydrology & Hydromechanics. 2017;65(2):192-204.
[18]  Yadav R, Kumar LK. Two-Dimensional Conservative Solute Transport with Temporal and Scale-Dependent Dispersion: Analytical Solution. International Journal of Advances in Mathematics. 2018.
[19]  Mikhailov MD, Ozisik MN. Unified analysis and solutions of heat and mass diffusion: John Wiley & Sons New York; 1984.
[20]  Cotta RM, Mikhailov MD. Heat conduction: lumped analysis, integral transforms, symbolic computation: Wiley Chichester; 1997.
[21]  Cotta RM. Integral transforms in computational heat and fluid flow: CRC Press; 1993.
[22]  Cotta RM, Knupp DC, Naveira-Cotta CP. Analytical heat and fluid flow in microchannels and microsystems: Springer; 2016.
[23]  Guerrero JP, Skaggs TJ. Analytical solution for one-dimensional advection–dispersion transport equation with distance-dependent coefficients. Journal of Hydrology. 2010;390(1-2):57-65.
[24]  Xu Z, Travis JR, Breitung W. Green's Function Method and Its Application to Verification of Diffusion Models of GASFLOW Code: Forschungszentrum Karlsruhe; 2007.
[25]  Van Genuchten MT, Alves W. Analytical solutions of the one-dimensional convective-dispersive solute transport equation. United States Department of Agriculture, Economic Research Service; 1982.
[26]  Kumar P, Sudheendra SJ. Mathematical Solution of Transport of Pollutant in Unsaturated Porous Media with Retardation Factor. International Journal of Applied Engineering Research. 2018;13(1):100-4.