بررسی امکان رخداد فراجوشی ساحلی در حوالی دماغه جاسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی رخداد پدیده ی اقیانوسی-جوی فراجوشی در سواحل ایرانی دریای عمان است. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد نواحی فراجوشی، مطالعه ی آن در امتداد سواحل جاسک حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی رخداد فراجوشی ساحلی در جاسک از نرم افزار ArcGIS و مدل هیدرودینامیکی نرم افزار MIKE3 استفاده شد. به کمک نرم افزار ArcGIS، نقشه های الگوی باد غالب، دمای سطح دریا و فراوانی غلظت کلروفیل a با استفاده از داده های سنجش از دور به عنوان شواهد اولیه مبنی بر وقوع سیستم فراجوشی برای سال 2016 آماده گردید. در بخش شبیه سازی از یک شبکه بندی افقی با تکنیک مش بندی نامنظم و شبکه‌بندی قائم با 10 لایه ی سیگما در نرم افزار MIKE3 استفاده شد. پس از تنظیم، اجرا و کالیبره کردن مدل، نتایج برای بندر جاسک مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج به همراه تصاویر ماهواره ای ایجاد شده توسط نرم افزار ArcGIS، نشان دهنده ی رخداد فراجوشی ساحلی در بندر جاسک در دوره ی گذر از مانسون (اکتبر و نوامبر) بود که با الگوی باد غالب در دریای عمان به خصوص در سواحل جنوب شرقی ایران کاملاً مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Potentiality of Upwelling in the Coastal Area of Jask Headland

نویسندگان [English]

  • Hosnieh Ghaemi Bajestani 1
  • Maryam Rahbani 2
  • Saeed Sharbati 3
1 University of Hormozgan
2 Department of Marine Science and Technology, University of Hormozgan
3 Gorgan University
چکیده [English]

The aim of this research is studying the possibility of upwelling occurrence in the Iranian coastal area of Oman Sea. The occurrence of such a unique phenomenon near the coastal area of Jask made it a suitable subject to the study. To achieve this aim ArcGIS and MIKE3 softwares were employed. Year 2016 was considered for this research. Using ArcGIS techniques the patterns of prevailed wind, sea surface temperature, and concentrated chlorophyll-a using satellite remote measurement data for the area under investigation were taken into consideration. These plots confirm the probability of occurrence of upwelling in the area. For the simulation with MKE3, irregular mesh was designated as horizontal grids. In the vertical direction sigma layer stratification with 10 layers were chosen. After calibrating the model, results derived from the simulation were analyzed around Jask headland. The results indicate the existence of an upwelling during transition period of monsoon (October and November). This was simultaneous with the prevailed wind in the southwestern coast of Oman Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal upwelling
  • Oman Sea
  • Jask
  • MIKE3
 [1] Brown E, Colling A, Park D, Phillips J, Rothery D, Wright J. Ocean Circulation. 2nd ed. Boston Johannesburg: Jointly published by the Open  University; 2004. p.64.
 [2] Kampf J, Chapman P. Upwelling Systems of The World. Springer International Publishing Switzerland; 2016. p.31-42
[3] Knauss JA. Introduction to physical oceanography. 2nd ed.  Prentice-Hall International, Inc; 2005. p.127.
[4] Weisberg RH, Black BD, Li Z. An upwelling case study on Florida's west coast. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2000 May 15;105(C5):11459-69.
 [5] Thompson R. Oceanography of the British Columbia coast. Canada: Department of fisheries and Oceans; 1981. p.79–80.
[6] Reynolds RM. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman—Results from the Mt Mitchell expedition. Marine Pollution Bulletin. 1993 Jan 1;27:35-59.
[7] Pous SP, Carton X, Lazure P. Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman—Results from the GOGP99 Experiment: 2. Gulf of Oman. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2004 Dec 1;109(C12).
[8] European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF [Internet], UK; 1975 [cited 2018 Apr 14]. Available from: https://apps.ecmwf.int
[9] Nixon, R. National Oceanic and Atmospheric Administration [Internet], USA; 1970 October 3 [cited 2018 Apr 10]. Available from: https://noaa.gov
[10] MIKE21 DH. MIKE3 Flow Model, FM Hydrodynamic and Transport Module Scientific Documentation. Denmark: DHl water Environ; 2014.
[11] Marine Institute (Ireland), ERDDAP [Internet], Ireland, 2018 [cited 2018 Sep. 15]. Available from: https://erddap.marine.ie
 [12] Nautide, tides4fishing [Internet], USA; 2018 [cited 2018 Jan. 12]. Available from: https://tides4fishing.com
[13] Public administrative state (EPA), Navy Hydrographic and Oceanographic Service (Shom) [Internet], France; 2007 May 11 [cited 2018 Oct. 15]. Available from: https://maree.shom.fr
[14] National Ocean Partnership Program (NOPP), HYCOM [Internet], USA; 2018 [cited 2018 Jan. 8]. Available from: https://hycom.org/data
 [15] Chaichitehrani N, Allahdadi MN. Overview of Wind Climatology for Gulf of Oman and Northern Arabian Sea, American Journal of Fluid Dynamics. 2018; 8(1): 1-9.
[16] Zhao J, Ghadira H. Monitoring red tide with satellite imagery and numerical models: A cace study in the Persian Gulf. Marine Pollution Bulletin. 2014 Feb 15;79(1-2):305-13.
[17] عظام مجتبی. شبیه‌سازی عددی جریانات ترموهالینی خلیج‌فارس با استفاده از یک مدل سه‌بعدی [رسالۀ دکتری]. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ 1389.