بررسی تغییرات فصلی دامنۀ مؤلفه‌های جزرومدی درسواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد هیدروگرافی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

3 دانشیار فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

هدف اصلی از این مقاله بررسی تغییرات ماهانه در دامنۀ مؤلفه‌های اصلی جزرومدی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است. بدین منظور از داده‌های تاید گیج‌های ساحلی در بنادر بوشهر، جاسک و چابهار استفاده شده است. مدت زمان برداشت اطلاعات تاید گیج از تغییرات سطح لحظه‌ای آب دریا در ایستگاه‌های ذکرشده به‌ترتیب در حدود 24، 6 و7 سال است. با آنالیز ماهانۀ داده‌های جزرومدی، دامنۀ مؤلفه‌های جزرومدی ، ،  و به تفکیک برای هر ماه به دست آمده است. نتایج عددی به‌دست‌آمدهبا استفاده از نرم‌افزار فورمن نشان می‌دهد، باوجود اینکه بیشترین مقدار دامنۀ مؤلفه‌های جزرومدی مربوط به مؤلفۀ نیم روزانه ماه در حدود 72 سانتی‌متر در بندر جاسک می‌باشد، ولی اصلی‌ترین تغییرات ماهانهیعنی اختلاف بین بیشترین و کمترین مقدار دامنه برای تمامی ماه‌‌ها در فاصلۀ زمانی ذکرشده در بالا مربوط به مؤلفۀ   با دامنۀ تغییرات در حدود 30 سانتی‌متر است. همچنین برای سایر مؤلفه‌ها نظیر ، و  به ترتیب مقادیر تغییرات ماهانه در حدود 18، 11 و 9 سانتی‌متر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Seasonal Variations of Tidal Constituents in the North Coasts of Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Marjam Mashayekhpour 1
  • Rouhollah Emadi 2
  • Massoud Torabi Azad 3
1 MSc in Hydrography, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the monthly change of main constituents of tide in the northern coast of Persian Gulf and Oman Sea. So the coastal tide gauge data in the port of Bushehr, Jask and Chabahar is used. Duration of tide gauge data collection stations from the sea surface height is listed by about 24, 6 and 7 years. By analyzing the data monthly of tide, the tidal constituents of M2, S2, K1 and O1 were obtained separately for each month. Results obtained show that, the greatest tidal range is for lunar semi diurnal component (M2) about 72 cm in Jask. However, the main constituents of the monthly changes are for K1 with a range of about 30 centimeters. As well as for other constituents such as S2, O1 and M2 to the monthly change in values of 18, 11 and 9 cm are obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal tide gauge
  • seasonal variation of tidal constituents
  • Persian Gulf
  • Oman Sea
[1]      Agnew DC. Earth Tides. Herring T, editor. In: Treatise on Geophysics: Geodesy. New York: Elsevier; 2007. p.163-95.
[2]      Vanícek P, Krakiwsky EJ. Geodesy: the concepts. 2nd edition. North Holland, Amsterdam: Elsevier science; 1986.
[3]      Ardalan A, Hashemi H. Empirical global ocean tide and Mean Sea Level modeling using satellite altimetry data Case study: A new empirical global ocean tide and Mean Sea Level model based on Jason-1 satellite altimetry observations. Nonlinear Time Series Analysis in the Geosciences. 2008:175-221.
[4]      Cheng KC. Analysis of Water Level Measurement Using GPS. Columbus: Theohiostate University, Department of Geological Science; 2005 Nov. (Report No.476).
[5]      Kudryavtsev SM. Improved harmonic development of the Earth tide-generating potential. Journal of Geodesy. 2004 Jun 1;77(12):829-38.
[6]      Wang Y. Ocean Tide Modeling in Southern Ocean. Columbus: Ohio state University, Department of Geodetic Science; 2004. (Report No.471)
[7]    جلیل نژاد مجید. ارزیابی مدلهای مختلف به کاررفته درتعیین MSLبااستفاده ازمشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای [پایان نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تهران؛ 1385.
[8]      Soltanpour A, Pirooznia M, Aminjafari S, Zareian P. Persian Gulf and Oman Sea tide modeling using satellite altimetry and tide gauge data (TM-IR01). Marine Georesources & Geotechnology. 2017 Sep 22:1-11.
[9]    سبزواری مهرداد .تلفیق داده‌های ارتفاع سنجی ماهواره ای و دستگاههای تاید گیج برای تعیین نقشه‌های هم دامنه و هم فاز جزرومدی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان [پایان نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال؛1391.
[10]  ترابی  مسعود. آنالیز طیفی نقطه‌ای مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجیT/P به منظور مدلسازی سطح متوسط دریا [پایان نامه کارشناسی ارشد] . تهران: دانشگاه تهران؛ 1385.
[11]   Huess V, Andersen OB. Seasonal variation in the main tidal constituent from altimetry. Geophysical research letters. 2001 Feb 15;28(4):567-70.
[12]   Müller M, Cherniawsky JY, Foreman MG, von Storch JS. Seasonal variation of the M2 tide. Ocean Dynamics. 2014 Feb 1; 64(2):159-77.
[13]   Doodson AT. The harmonic development of the tide-generating potential. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. 1921 Dec 1;100(704):305-29.
[14]   Doodson AT. The analysis of tidal observations for 29 days. International Hydrographic Review. 1954 May;31:63-92.
[15]   Cartwright DE, Tayler RJ. New computations of the tide-generating potential. Geophysical Journal International. 1971 Jun: 1;23(1):45-73.
[16]   Foreman M . Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction.1977.
[17]   Foreman M. Manual for tidal currents analysis and prediction.1978.
[18]   Godin G. The Analysis of Tides. Liverpool: Liverpool University Press; 1972. p.264.
[19]  عمادی روح اله ، نجفی علمداری مهدی، پیروز نیا محمود. مدلسازی جزرومدی دریای خزر با استفاده از داده‌های تایدگیج‌های ساحلی. همایش سازمان نقشه برداری؛ 1394 اردیبهشت 27-29؛ تهران، ایران.
[20]  پیروزنیا محمود . بررسی تغییرات زمانی تکتونیکی دریای خزر با استفاده از ماهواره‌های ارتفاع سنجی و تاید گیج‌های ساحلی [پایان نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ 1393.
[21]   حسینی سیده صدیقه. آنالیز داده‌های تاید گیج و GPS برای تعیین سطح متوسط دریا در منطقه نای آلساند نروژ. همایش ژئوماتیک؛ 1386؛ تهران، ایران.
[22]   Toorian MJ. Tidal Analysis in Persian Gulf and Oman Sea using TOPEX/Poseidonand Coastal Tide Gauges [dissertation]. Tehran: Univ.Tehran; 2006.
[23]   Caldwell P. SLP64 User Manual.2014:32-33.