شناسایی و ارائه الگوی طراحی و توسعة الزامات تعمیرپذیری سیستم‌های یک شناور دریایی به کمک تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

2 مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با افزایش پیچیدگی محصولات و سیستم‌های تولیدی، به‌کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه همچون قابلیت تعمیرپذیری در طراحی سامانه، می‌تواند نقش زیادی در کاهش قیمت تمام‌شده محصول نهایی ایفا نماید. در این مقاله ضمن توجه به تعمیرپذیری در طراحی یک شناور دریایی در قالب یک الگوی بومی‌شده در بستر چرخه عمر طراحی سیستم‌ها، بهبود تعمیرپذیری در طراحی سیستم‌ها و کاهش زمان توقف برای تعمیر در تولید محصولات و بهبود قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم‌ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور با توجه به کم‌رنگ بودن مباحث تعمیرپذیری در طراحی سیستم‌های شناورهای دریایی، پس از بررسی چرخه‌های عمر محصولات مشابه و انتخاب منطبق‌ترین چرخه عمر شناورهای دریایی که شامل 5 فاز اصلی است و استفاده از 16 الزام مرجع تعمیرپذیری، به کمک روش تصمیم‌گیری چند معیاره، الگوی طراحی و توسعه الزامات تعمیرپذیری در بستر چرخه عمر سازگار با طراحی سیستم‌های شناورهای دریایی استخراج شده است. کاهش هزینه و زمان نت، افزایش دسترس‌پذیری سیستم، کاهش صدمه/ خستگی اپراتور فنی نت، کاهش هزینه و زمان نت، کاهش ساعت‌های آموزش اپراتورهای فنی نت، بهبود و تسریع در تشخیص مشکل، کاهش احتمال صدمه به قطعه یا سیستم ، بهبود قابلیت اطمینان از مزایای استفاده این الگو در طراحی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Proposing a Design Model and Development of Maintainability Requirements for a Vessel Marine Systems Using MCDM Approach.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khosravifar 1
  • Mahdi karbasian 2
  • Akbar Nilipour Tabatabaee 2
1 Iran Shipbuilding and Offshore Industries Complex co, Tehran, Iran
2 Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

By increasing the complexity of products and systems, the use of preventive maintenance and repair systems, such as repairability in the design of the system, can play an important role in reducing the finished product costs. In this paper, attention is paid to the reliability of designing systems of a navy in the form of a native pattern in the context of the design life of the systems, improving the maintainability of the systems and reducing the stopping time for maintenance in the production of products and improvement of reliability and availability of systems is being investigated when necessary. To achieve the above, due to the diminutiveness of the issues of maintainability in the design of marine systems, after reviewing the life cycles of similar products and selecting the most appropriate marine life cycle, which includes 5 main phases, and the use of 16 maintainability requirements, and by the aid of multi-criteria decision-making method, design pattern and development requirements for lifecycle-based lifecycle are extracted from the design of marine systems. Reduction of the costs and time of the note, increase in system availability, reduction of the damage/fatigue of the technical operator, reduction of the training hours of technical operators, improvement and expedition of the diagnosis, reduction of the probability of damage to the part or system and product, and improvement of reliability are among the benefits of using this template in design.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and Development
  • Maintainability
  • Marine vessel
  • Multi Criteria Decision Making
  • Topsis
  • Shannon Entropy
[1] اولریچ کارل، اپینگر استیون .مترجمان؛  میگون پوری محمد رضا و همکاران. طراحی و توسعه محصول. تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع؛1391.
[2] کریمی مجید، خلجانی جعفر، حسامی حمید رضا. راهنمای ایجاد و توسعه دفاتر در واحدهای صنعتی. مرکز معماری و ساماندهی ظرفیت های تحقیقاتی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقاتی صنایع؛1391.
[3] کریمی مجید، خلجانی جعفر، حسامی حمید رضا. راهنمای نظامات و فرایندهای کاری دفاتر. مرکز معماری و ساماندهی ظرفیت های تحقیقاتی. انتشارات موسسه تحقیقاتی صنایع. تهران. جلد اول؛ ویرایش صفر؛ 1391.
[4] کرباسیان مهدی، محبى بتول، خیام باشى بیژن. مرادی مهدی. حداکثرسازی قابلیت تعمیرپذیری سیستم های پیچیده به وسیله ماژولارسازی مبتنی بر تکنیک DSM و نوع چیدمان ماژول ها. دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات .انجمن نگهداری و تعمیرات ایران. اصفهان؛
[5] حسینیان مجتبی، هاشمی مجید، احرام پوش هادی. نقشه راه پیاده سازی RAMS در سیستم مدیریت دارایی ها و تحلیل آن. ارائه شده در: دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات؛ 1394؛ تهران.
[6] سلیمان نژاد جلال، اسدی زیدآبادی محمد، مغزی حنیف. افزایش ظرفیت گلوگاه کارخانه مگنتیت گل گهر با ارتقای نسبت  MTBF به MTTR . ارائه شده در: دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات؛ 1394.
[7] خدامرادی محمد، محمودی پور ابراهیم. چگونگی محاسبه MTTR به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با روش های تحلیلی. ارائه شده در:همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات؛ 1393؛تهران.
[8] فاضل صادق، عرفانیان ایمان. پیشگویی و ارتقاء قابلیت تعمیر و قابلیت دسترسی یک نوع سامانه هیدرولیکی دریایی به روش فضای حالت. ارائه شده در: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران؛ 1390.
[9] زیاری مسعود، خشنود قویم علی. مقدمه ای بر طرح ریزی، توسعه و مدیریت موثر در برنامه قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات نگهداری و تعمیرات. ارائه شده در: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات؛ 1384؛تهران.
[10] Yoo YY, Lee JC. Computation of Maintainability Index Using SysML-Based M&S Technique for Improved Weapon Systems Development. Journal of the Korea Academia-
      Industrial cooperation Society. 2018;19(11):88-95.
[11] Teymourian K, Seneviratne D, Galar D. Ergonomics contribution in maintainability. Management Systems in Production Engineering. 2017 Sep 26;25(3):217-23.
[12] Lockett HL, Arvanitopoulos-Darginis K. An automated maintainability prediction tool integrated with computer aided design. Procedia Cirp. 2017 Jan 1;60:440-5.
[13] Luo X, Ge Z, Guan F, Yang Y. A method for the maintainability assessment at design stage based on maintainability attributes. IEEE International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM); 2017 Jun 19; Canada · Ottawa, Canada. IEEE.
[14] Kumar L, Krishna A, Rath SK. The impact of feature selection on maintainability prediction of service-oriented applications. Service Oriented Computing and Applications. 2017 Jun 1;11(2):137-61.
[15] Luo X, Yang Y, Ge Z, Wen X, Guan F. Maintainability-based facility layout optimum design of ship cabin. International Journal of Production Research. 2015 Feb 1; 53(3):677-94.
[16] Knight RT. Developing a reliability, availability and maintainability process. Proceedings Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS);2013 Jan 28. IEEE.
[17] Guang T, Xin-Jie S, Guang-Sheng L, Jin-Hua L, Hao T, Yan Z. reliability and maintainability analysis and design on a type of gun fire Control system; International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety; 2012.
[18] Chen ZZ, Huang HZ, Liu Y, He LP, Wang Z. Maintainability verification for airplanes with small samples based on similarity degree. International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering; 2011 Jun 17. IEEE.
[19] Zhou D, Kang L, Ding Y, Lv C. Process oriented maintainability and maintenance task integrated analysis method. The Proceedings of 2011 9th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety; 2011 Jun 12. IEEE.
[20] Huang J, Liu A. Research on integrated environment of maintainability design and analysis based on PLM. The Proceedings of 2011 9th International Conference on
[21] Rau CG, Necas P, Boscoianu M. Review of maintainability and maintenance optimization methods for aviation engineering systems. Science & Military Journal. 2011 Jul 1;6(2):54.
[22] Ghosh S, Dubey S.K, Rana A. Comparative Study of the Factors that Affect Maintainability. 9th International Conference; Paper presented at the Reliability, Maintainability and Safety; 2011.
[23] Shu L, Yi L, Jia L, Niandong W. The application research on the virtual maintenance in aircraft design. Paper presented at: 8th International Conference, the Reliability, Maintainability and Safety; 2009.
[24] Goldschmidt T, Reussner R, Winzen J. A case study evaluation of maintainability and performance of persistency techniques. 2008 ACM/IEEE 30th International Conference on Software Engineering; 2008 May 10. IEEE.
[25] Amadou C, Rémy H, Emmanuel C, Bernard M. Contextual knowledge for availability assessment in mechanical product design. Guidelines for a Decision Support Method Adapted to NPD Processes. 2007.
[26] کریمی مجید، خلجانی جعفر، حسامی حمید رضا. راهنمای ایجاد و توسعه دفاتر در واحدهای صنعتی و توسعه فناوری. مرکز معماری و ساماندهی ظرفیت های تحقیقاتی. تهران : انتشارات موسسه تحقیقاتی صنایع؛ 1391.
[27] مرکز معماری و ساماندهی ظرفیت‌های تحقیقاتی. راهنمای ایجاد و توسعه دفاتر در واحدهای صنعتی و توسعه فناوری. انتشارات مؤسسه تحقیقاتی صنایع؛ 1391.
[28] مونسان محمد. اصول طراحی کشتی. اصفهان:انتشارات کانون پژوهش؛ 1391.
[29] Wani MF, Gandhi OP. Development of    maintainability index for mechanical systems. Reliability Engineering & System Safety. 1999 Sep 1;65(3):259-70.
[30] Stephen J. NASA Systems Engineering Handbook. NASA, DIANE Publishing; 2010.
[31] Goldschmidt T, Reussner R, Winzen J. A case study evaluation of maintainability and performance of persistency techniques. 2008 ACM/IEEE 30th International Conference on Software Engineering; 2008 May 10. IEEE.
[32] Luo X, Yang Y, Ge Z, Wen X, Guan F. Maintainability-based facility layout optimum design of ship cabin. International Journal of Production Research. 2015 Feb 1;53(3):677-94.
[33] Department of Defense. Designing and Developing Maintainable Products ans System. USA; 1997. p.25. (Volume I).
[34] Dong Z, Le K, Yan D,Chuan L. Process oriented maintainability and maintenance task integrated analysis method; Paper presented at the Reliability, Maintainability and Safety: Guiyang, 2011. P.859 –65.
[35] Blanchard B, Verma S, Peterson E. Maintainability: A Key to Effective Serviceability and Maintenance Management. John Wiley; 1994. p. 439–56.
[36]اصغرپور محمد جواد. تصمیم گیری های چند معیاره.دانشگاه تهران؛ 1393.